2008-04-14

Kommer hemundervisning att bedrivas i strid mot lagen?

 (Detta inlägg är tillagt i efterhand och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" under rubriken " Är hemundervisning i strid mot lagen?"  )


///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - 

Är inte svenska skolmyndigheters reaktion, då de efter TV-programmet "Existens" förra veckan får höra talas om den hemundervisning som bedrivs i Maranata´s storfamiljer, lik den faraoniska maktens reaktion på den tiden då "Israel drog ut ur Egypten"?
I 2 Mos. kap. 14:5 står det att de sade så: " - Huru illa gjorde vi icke, när vi släppte Israel, ..."
Efter drygt trettio års hemundervisning är det som att alltsammans började igår. Och inte borde ha börjat alls..

"Maranata driver olaglig skola" - detta har upprepats flera gånger i media efter TV-programmet på måndagkvällen. Vad ligger i detta? Bakgrunden är denna : när några föräldrar redan i slutet av 1970-talet började bedriva hemundervisning i några storfamiljer inom Maranata, med stöd av den dåvarande skollagen, så uppstod kollissioner med media och myndigheter, vilka ledde till diskussioner som påminde om de som nu förs.

I TV-programmet "Existens" i måndags intervjuades Ingegerd Hillbom - chefsjurist på skolverket. Hon sade bl.a: "Det är ju olagligt, för enligt vår lagstiftning så krävs det ett godkännande enligt skollagen för att få ha en skola "
Skolborgarrådet Lotta Edholm sade :..det är helt fel skulle jag vilja säga ." Och i DN har hon citerats så: " Det är oacceptabelt och olagligt " och lovar också att "stoppa undervisningen". Där tar hon tydligen till ett riktigt hotfullt språk: " ...enligt Lotta Edholm är Maranatas hemundervisning ett exempel på där kommunerna borde ha möjlighet till tvångsåtgärder för att kunna hämta barnen till vanlig skolundervisning. " 
Varför - kan man fråga sig - för en enda flicka´s skull, som inte ingår i det stora systemet? Skolminister Jan Björklund säger i programmet bl.a.: " Man bör vara skeptisk till om vi överhuvudtaget ska tillåta hemundervisning. "

1977 reagerade skolmyndigheter i bland annat Stockholm och i Örebro. I tidningen Midnattsropet finns några artiklar som har dokumenterat detta. Först hade dåvarande skolminister Britt Mogård och Arne Imsen intervjuats var för sig av Per Greve´r. Mogård sade bl.a: " Man får inte ta ifrån barnen rätten till grundskoleutbildning som är avsedd att passa alla, att vara objektiv och allsidig" Men Arne Imsen motiverade hemundervisningen så: " Vi vill förankra barnens livsåskådning i Bibeln. " ( ur Midnattsropet 9 - 10 1977) 
Skolförvaltningen i Stockholm hade efter ett besök i storfamiljen i Bromma, där sju barn då undervisades blivit kritiska mot föräldrarnas sätt att tolka paragraf 35 i skollagen : " Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång" . Skolförvaltningen gjorde ett utlåtande: " En paragraf liknande denna har funnits sedan lång tid tillbaka. Utformningen är i stort sett densamma som i folkskolestadgan. Den tillkom i en tid, då skolans huvudsakliga uppgift bestod i att lära eleverna läsning, skrivning och räkning och avsåg att bereda familjer möjlighet att undervisa egna barn i hemmet. Samhällsutvecklingen har emellertid medfört att paragrafen numera måste anses vara föråldrad och bör bli föremål för översyn. Undervisning enligt grundskolans övergripande mål kan inte ges i hemmen, varken vad gäller elevernas sociala utveckling eller undervisningsformer och arbetssätt. Genom tillkomsten av uttrycket storfamilj har innebörden i begreppet hem förändrats. Lagparagrafen kan därmed tolkas på ett sätt som inte var avsett vid dess tillkomst. När ett antal barn utan inbördes släktskap och/eller gemensam bostad sammanförs för att undervisas tillsammans bör detta enligt skolförvaltningens uppfattning betecknas som startande av enskild skola". ( ur Midnattsropet 2 1978 ) 

Och i Örebro reagerade Skolstyrelsens ordförande, Ingmar Karlsson: " Från skolförvaltningens sida planerar man nu att göra ett besök i storfamiljen i Örebro för att avgöra vad det handlar om . Ingmar Karlsson menar att han hittills inte fått några klara besked. Vad är egentligen hemundervisning? Kan man kalla det för enskild undervisning i hemmet om det är flera barn i samma klassrum? Och är en storfamilj att betrakta som en egentlig familj? ...Från skolmyndigheternas sida vet man överhuvudtaget inte hur man ska tolka lagen . Kan undervisningen i storfamiljen i Örebro klassas som en skolenhet, slipper man vidare bekymmer . Då blir det istället länsskolnämnden som får ta ansvaret. ...

Eugene Ekvall på utbildningsdepartementet:...( som höll på att göra en utredning om de enskilda skolorna i Sverige) tillfrågades: - ' Kommer den utredningen att ta upp §35 om enskild undervisning i storfamilj till särskild behandling?' ..Ekvall: - ' Jag kommer inte att slå fast att så och så ska det vara , endast redogöra för den enskilda situationen och den ursprungliga tanken bakom §35 om hemundervisning. Det är klart, att när paragrafen kom till, fanns ingen som kände till begreppet 'storfamilj' . Men jag tror knappast att jag kommer att gå in direkt och analysera precis den här situationen. Den frågeställningen får debatten efteråt ta.' .." (ur Midnattsropet 4 1978)

Och paragraf 35 i den skollag som gällde då, började så småningom att ändras. Ett förslag som låg ute på remiss såg ut på detta vis: " Beredes barn enskild undervisning, som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet, efter anmälan av föräldrarna, befrias från skolgång. - Med enskild undervisning avses sådan undervisning, som anordnas av föräldrarna för egna barn. Sammanförs barn från två eller fler familjer till gemensam undervisning, äger denna paragraf ej tillämpning. Minst en gång årligen skall kontroll ske att barnet får godtagbar undervisning samt att dess situation i övrigt är tillfredsställande. Är så ej fallet och vinnes ej rättelse på annat sätt, skall skolgång åläggas barnet " 
Här syns tydligt ett avtryck av Maranata-debatten, eftersom lagen riktar sig så tydligt mot hemundervisning i storfamilj eller kommunitet. Detta förslag röstades dock aldrig igenom. Utan det förslag som till slut gick igenom 1985, såg ut på följande vis: " Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikt på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses. Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet skall återkallas med omedelbar verkan, om nödvändiga insyn i verksamheten inte ges eller om det av annat skäl inte kan antas att förutsättningar för godkännande fortfarande föreligger " 

Det är nuvarande skollagen, det tionde kapitlet, §4. Det har gått bra att bedriva hemundervisning i ytterligare drygt tjugo år, sedan den infördes, i Maranata´s storfamiljer.

Och nu, igen väcks frågor, görs uttalanden..vart ska det leda? 
-

///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// -

Inga kommentarer: