2008-06-17

Konventikelplakat-skuggor över regler för hemundervisning?  (Detta inlägg är tillagt i efterhand och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" )


För den som har deltagit i kampen för rätten till hemundervisning i Maranata, och själv har anlitats som lärare, kan konventikel-plakatet och dess efterföjande rättsliga förhållanden på 1800-talet ibland te sig mycket aktuella och närvarande. Något av samma, envisa förmyndar-attityd kastar sina skuggor också över skollags-projekt och hemundervisning under senare tider.Konventikel-plakatet gällde under drygt 130 år, från 1726 till 1858, och var från början särskilt inriktat på att förhindra de pietistiska ”konventiklarna”, eller sammankomsterna. Det hade följande lydelse:

” Medlem af den Evangelisk-Lutherska Kyrkan vare ej förment att sammankomma till gemensamma andaktsöfningar, utan vederbörande presterskaps omedelbara ledning; dock må sådan sammankomst ej, utan särskildt tillstånd, ega rum å tid, då allmän gudstjenst i församlingen förrettas. Ej heller må vid religionsöfning, som ej är att hänföra till enskild husandakt, tillträde vägras församlingens presterskap, medlem af dess kyrkomöte, eller den offentliga myndigheten i orten, hvilken sistnämnda myndighet, i händelse af inträffad olaglighet eller oordning, eger att, der så nödigt anses, sammankomsten upplösa. Uppträder någon, som ej är präst eller enligt kyrkolagen berättigad att predika, vid dylik sammankomst såsom lärare med andliga föredrag, som måste anses leda till söndring i kyrkligt hänseénde eller förakt för den allmänna gudstjensten, eller eljest till undergräfvande af religionens helgd, ankomme på kyrkorådet att honom förbjudet att i berörda egenskap i församlingen vidare uppträda.
Hvar som föranstaltar så beskaffad sammankomst, hvarom nu sagdt är, å tid, då den ej hållas må, eller å sådan tid dertill upplåter hus eller underlåter att ställa sig till efterrättelse kyrkoråds förbud mot utöfvande af lärareverksamhet, böte från och med 50 till och med 300 riksdaler riksmynt till tvåskiftes emellan åklagare och församlingens fattiga. Saknar den bötfällige tillgång till böterna, skola de förvandlas till fängelse enligt samma grunder som gälla för förvandling af böter enligt utsökningsbalken
."

Efter att konventikelplakatet upphört, kom vad som kallats ”1868 års förordning”. Och den såg ut på detta vis:

” Medlem af evangeliskt-lutherska kyrkan vare ej förment att sammankomma till gemensamma andaktsöfningar utan vederbörande presterskaps omedelbara ledning: dock må sådan sammankomst å tid, då allmän gudstjenst i församlingen förrättas, ej äga rum så nära det ställe, der gudstjensten hålles, att denna eller ordningen dervid störes. Ej heller må vid religionsöfning, som ej är att hänföra till enskild husandakt, tillträde vägras församlingens presterskap, medlem af dess kyrkoråd eller den offentliga myndigheten i orten, hvilken sistnämnda myndighet, i händelse af inträffad olaglighet eller oordning, eger att, der så nödigt anses, sammankomsten upplösa. Uppträder någon, som ej är prest eller enligt kyrkolagen berättigad att predika, vid dylik sammankomst såsom lärare med andliga föredrag som måste anses leda till söndring i kyrkligt hänseénde eller förakt för den allmänna gudstjensten eller eljest till undergräfvande af religionens helgd, ankomme på kyrkorådet att honom förbjuda att i berörda egenskap i församlingen vidare uppträda.

Hvar som underlåter att ställa sig till efterrättelse kyrkorådets förbud mot utöfvande af lärareverksamhet, böte från och med femtio till och med trehundra riksdaler - 


Här var det alltså endast fråga om tidpunkten för ”konventikeln”, där det skedde en öppning i lagen . Avgörande betydelse för tillämpningen låg snarare på det rent administrativa planet. Vem som var "medlem i kyrkoråd", t.ex. "Lotteriartat"?

-

Nu till skollagen:
Den gamla skollagen som gällde innan 1985, var ganska generös när det gällde hemundervisning.: ” Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång" .

Något riktigt ”konventikelplakat” blev det aldrig för Maranata´s hemundervisande, men det var ett på gång. Det fanns ett förslag som riktade sig direkt mot det slag av hemundervisning som skedde i storfamiljer – eller kommuniteter: " Beredes barn enskild undervisning, som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet, efter anmälan av föräldrarna, befrias från skolgång. - Med enskild undervisning avses sådan undervisning, som anordnas av föräldrarna för egna barn. Sammanförs barn från två eller fler familjer till gemensam undervisning, äger denna paragraf ej tillämpning. Minst en gång årligen skall kontroll ske att barnet får godtagbar undervisning samt att dess situation i övrigt är tillfredsställande. Är så ej fallet och vinnes ej rättelse på annat sätt, skall skolgång åläggas barnet "

Hade den lagen gått igenom, hade det alltså varit svårt eller omöjligt att ha hemundervisning i en storfamiljs-miljö. Ett verkligt "konventikel-plakat" på skolans område i våra dagar, eller som vi hörde sägas: "Lex Maranata".

Det förslag som röstades igenom 1985, och som gäller än idag, ser ut så här: " Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikt på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses. Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet skall återkallas med omedelbar verkan, om nödvändiga insyn i verksamheten inte ges eller om det av annat skäl inte kan antas att förutsättningar för godkännande fortfarande föreligger "

Jämfört med vad vi skulle kunna ha, gäller alltså numera något i stil med ”1868 års förordning” på skollagens område, angående hemundervisning.
"Lotteriartat"?

- -
Detta om hemundervisning i Maranata - där ”husandakten” för övrigt är av central betydelse.
- -

Men nu ska det bli en annan ordning, hör vi. En ny skollag är på gång, med en tillstramning omkring rätten till hemundervisning. För att inte tala om de olycksbådande tongångarna från vissa skolmyndigheter, då Maranatas hemundervisning uppmärksammades genom TV-programmet ”Existens”, under våren.

Vad ska bli? Återstår väl inget annat att göra än att se då, när hemundervisningen börjar till hösten, om det anses nödvändigt, att ”...sammankomsten upplösa” ..
-

Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: