2009-04-05

Att göra Jesus tandlös -

Några  anteckningar – vid genomläsandet av Jonas Gardell´s bok ”Om Jesus” 
Gardell´s litterära Jesus-projekt – vad går det ut på?
Att göra Jesus tandlös?
 Men han är inte tandlös.
Hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk. ”
                       1 Mos 49:12
   Inte heller är hans brud tandlös
      ” Dina tänder likna en hjord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet, allasammans med tvillingar, ofruktsam är ingen ibland dem. ”
                            Höga Visan 4: 2  (  Det som står här nedanför  med:

 1.   sidangivelse + "mellan citationstecken"  =  citat ur Gardells bok

  2.  utan citationstecken - markerat och kursiverat eller ej = mina kommentarer

  3. "kursiverat mellan citationstecken" + bibelställe  = de bibelord som jag anför 
s 8 ” Jesus älskade alla barnen, men om barnen inte ville ha hans kärlek skulle han straffa dem i eviga tider” - - -
 Vad är detta för resonemang? ”Himmelriket tillhör barnen”, sade Herren. Det var ganska villkorslöst.
s 9 ” Redan där började föreställningar om Jesus skeva med det som kan ha varit historien ” .
Detta är något av käpphästen i boken : ”Våra föreställningars Jesus”. Och de kan kanske vara värda att bearbeta. Men hur?
Överhuvudtaget tycker jag att Gardell missar Paulus när han skapar sin bild av Jesus.
s 17 ” Mitt syfte var att skriva en så strängt objektiv bok som bara var möjligt – jag misslyckades ”.
Men är det inte här Saulus från Tarsus blir så intressant? Från att ha varit en fruktansvärd motståndare och förföljare av Jesu lärjungar blir han – efter att ha mött Herren – en efterföljare och apostel. En strängare objektivitet kan väl knappast finnas, än den som finns någonstans där en så radikal omvändelse sker..? En total kollission med verkligheten – följd av omprövning och omvärdering.
S 21 ”Paulus var inte intresserad av den historiske Jesu liv eller lära...” - - ??? 
Låter osannolikt. Var det inte just Paulus som tillsammans med Lukas gjorde efterforskningar för att ställa samman Lukas-evangeliet?
..så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom ..” - Luk 1: 3 
Det menar väl Gardell själv, efter vad som framkommer i en not på s 25 : ” Lukas berättelse motsvarar vad som händer Paulus flera gånger under hans verksamhet. Se exempelvis Apg 13:14 – 52 och 17: 1 – 9 ”
Men Gardell är väl av den uppfattningen att Paulus snarare ”skrev in” sina egna erfarenheter i sin (och Lukas) Jesus-skildring. Och det är visst en trend i den moderna teologien och tolkningen, att se det så. !
Vad Apg och aposteln Paulus själv berättar om sin gärning, då när han ännu ”vandrade i judiskt väsende” - Gal 1:13 – är detta:
 ” Jag för min del menade alltså att jag med all makt borde strida mot Jesu, nasaréens, namn; så gjorde jag ock i Jerusalem. Och många av de heliga inspärrade jag i fängelse, sedan jag av översteprästerna hade fått fullmakt därtill; och när man ville döda dem, röstade ock jag därför. Och överallt i synagogorna försökte jag, gång på gång, att genom straff tvinga dem till hädelse. I mitt raseri mot dem gick jag så långt, att jag förföljde dem till och med ända in i utländska städer. ” Apg. 26: 9 – 11
 ” Saulus åter for våldsamt fram mot församlingen; han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. ” Även Apg 8:3
 ” Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att, om han funne några som voro på "den vägen", vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. ”  Apg 9:1 - 2
Från att ha varit en så rasande motståndare blev Saulus från Tarsus – Paulus.
På sätt och vis är Paulus naturligtvis ett krux. Men, så ointressant som Gardell gör honom kan jag inte för mitt liv förstå att han är.
Men det är klart – Gardell som själv är homosexuell kan ju av den anledningen ha ett och annat horn i sidan till Paulus, som då det gäller den saken har varit ganska klar i sitt avvisande, både i Romarbrevet och i första Korintierbrevet. Det senare skriver i kap 6 något om den saken, det tidigare i kap 1.
-
Ett annat betydande vittne om Jesus Kristus är Johannes Döparen, och enligt Gardell kommer eventuellt Jesus till honom för att bli döpt just för att han är en syndare, en av många andra.
S 67 ” Det gick till på det viset, att liksom många andra hörsammade Jesus budskapet från den omvändelseprofet som hette Johannes och som kallades för Döparen, som höll till vid Jordanflodens nedre lopp och med kraft hävdade att man levde i den sista tiden. Alldeles snart skulle Gud ingripa i historiens gång och med väldig vrede förgöra alla sina fiender och skapa allting nytt. Det brådskade. Yxan var satt till roten på trädet. De träd som inte bar god frukt skulle huggas bort och kastas på elden. 
I efterhand skulle Johannes och Jesu lärjungar träta om vem av de två som var den riktige Messias. För kristna som menar att det är av avgörande vikt att Jesus var en människa helt utan synd kan Jesu beslut att låta döpa sig också vara en källa till problem, eftersom Johannesdopet var något den botfärdige undfick för att renas just från synd. Det var en ritual för omvändelse.”  
Här anspelas på att Jesus också skulle ha gått till floden Jordan på grund av syndanöd?
Något sådant är knappast tänkbart. Johannes själv identifierade inte Jesus som en syndare, utan som den som skulle ta bort världens synd –  se Joh 1:29
Och denne Johannes ifrågasatte också kraftigt att Jesus borde döpas. Då , när han gör det, får han veta vad Jesus ser som en orsak till att låta döpa sig. Det var inte för att bli fri från synden, utan det står så:
Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom; men denne ville hindra honom och sade: 'Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?' Då svarade Jesus och sade till honom: 'Låt det nu så ske; ty det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet.' Då tillstadde han honom det. ”            Matt 3: 13 – 15
Rättfärdigheten var orsaken . Och ödmjukheten. 
-
s 91 och s 157 ”Jesus är en eskatologisk profet”, skriver Gardell helt riktigt. Men han tillskriver honom inget eskatologiskt budskap.
Nej - s 161- ” Och som apokalyptisk rörelse hade och har kristendomen fel” .
(!)
-
 Så den illvillige Paulus igen:
s 136 ” Paulus använder exempelvis termen Guds rike endast en handfull gånger – och då mest för att slå fast vilka som inte skulle få vara med där ”
s 145 ” Så skriver Paulus, och jag ryser, sörjer och undrar - ”
 Ja, denne rysansvärde Paulus. Men så reagerar inte jag när jag läser vad aposteln Paulus skrivit. Jag  kan undra, möjligen..
  Jag kan nog också undra när jag läser Gardell.
X
Det här var bara några synpunkter - 
Gardells bok om Jesus är annars grundligt recenserad utifrån diverse teologiska utgångspunkter av flera andra :
    Så t. ex. av teologen Mikael Tellbe i Dagen 

1 kommentar:

Anders Branderud sa...

“Historiske Jesus”?!?

Användningen av denna kontra-historiska självmotsägelse (bevisat av den eminenta avlidne Oxford-historikern, James Parkes, Conflict of the Church and the Synagogue) avslöjar en kristna agenda som förlitar sig på fjärde århundradets, hedniska, hellenistiska källor.


Emedan forskare debatterar härkomsten av de ursprungliga redogörelserna på vilka de tidigaste omfattande (från det fjärde århundradet, även fragment är från efter-135 i vanlig tideräkning), romerska hedniska, hellenist-omskrivna versionerna var baserade, så finns det inte ett fragment, inte ens en bokstav i NT som har sitt ursprung DIREKT från det första århundradets fariséeiska judar som följde fariséen Ribi Yehoshua.


Historiker såsom Parkes, et.al, har obestridligen bevisat att fjärde århundradets romerska kristendom var den 180 graders polära antites av första århundradets judendom av alla fariséeiska Ribis. Den tidigaste (efter-135 i vanlig tideräkning) sanna kristna var illvilligt antinomian (anti-Torah), hävdade att de efterträdde och ersatte Torah, judendom och det (”andliga”) Israel och judarna. Den ursprungliga kristendomen var anti-Torah från början emedan DSS (viz., 4Q MMT) och all annan judisk dokumentation bevisar att alla första århundradets fariséer var pro-Torah.

Det är ett berg av historisk judisk information kristna har vägrat att behandla på sidan www.netzarim.co.il (see, speciellt, History museum-sidorna som börjar med ”30-99 I vanlig tideräkning”).

Den ursprungliga kristendomen = anti-Torah. Ribi Yehoshua och hans Netzarim, liksom alla andra fariséer, var pro-Torah. En omedgörlig motsägelse.

Att bygga en romersk avbildning från hellenistiska hörsägen-återgivningar - årtionden efter döden av den första århundradets fariseeiska Ribi, och efter en utdrivning med våld av hellenistiska romerska hedningar, av hans ursprungliga judiska efterföljare (år 135 I vanlig tideräkning, dokumenterat av Eusebius) - baserat på skrifterna av en hellenistisk jude som blev avskuren som en avfälling av de ursprungliga judiska efterföljarna (dokumenterat av Eusebius), är cirkelresonemang genom hedniskt-romerska hellenistiska linser.

Det som den historiska fariséeiska Ribin undervisade finns inte i efter-år 135 I vanlig tideräkning hellenistiska romerska hörsägen-återgivningar, utan i judiska beskrivningar av fariséer och fariséeiska Ribis av den perioden.. i Dödahavsrullarna 4Q MMT (se professor Elisha Qimron), inter alia.


Till de kristna som läser: Frågan är, nu när du har blivit informerad, kommer du att följa den autentiska historiska fariséeiska Ribin? Eller att fortsätta följa den efter-år 135 i vanlig tideräkning romerskt-omskrivna antitesen – en avgud?