2009-06-24

en pingströrelses prioriteringar

Sven-LidmanImage via Wikipedia


Olika prioriteringar görs och har gjorts av de stora pingströrelserna i världen
  Dagen, Dagen
 Det är nog få händelser som har lämnat sådana bestående intryck i medvetandet  eller undermedvetandet hos både fromma och ofromma, som den schizm  -  Pethrus-Lidman-schizmen -  i den svenska pingströrelsen, som i slutet av 1940-talet fick sina första offentliga uttryck . - . - Den ännu ganska nya kvällstidningen Expressen, och även "gamla" DN skrev om denna sak då. Jag har gjort några utdrag när jag besökte DN:s arkiv för en del år sedan, som jag har skrivit av i viss, berättande ordning.
JUNI 1948 

Expressen den första juni 1948, s 1 rubrik:
"Revolution mot Pethrus? ...möte i Adolf Fredriks folkskolas aula man planerar en övergång i samlad tropp till Östermalms fria församling - där Lidman intogs igår." 
2009-06-21

En bok med basuner


Maranata - Du vår Herre kom! är titeln på en bok som kommit ut i dagarna. Boken skrevs av Arne Imsen i mitten på 1990-talet. Några av rubrikerna är: Maranatafolkets identitet - Maranatafolkets politik - Maranatafolket - en teokrati. Boken finns att beställa på www.bällstamediacenter.se.

2009-06-07

Vad betyder "särskiljande kärnvärden"?


EU-parlamentets förste vice talman skriver i dagens SvD: " EU bygger på ett antal särskiljande kärnvärden, till exempel mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet, nytänkande och dialog, som alla kan hjälpa unionen igenom den svåra tid som nu råder. Dessa värden har sina rötter i vår gemensamma kulturella identitet och har skrivits in i grundfördragen." 


Betyder det att evangelium accepteras? Det evangelium som aposteln Paulus presenterar i sitt första brev till Korintierna bland annat på detta vis: "Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft." - Kap 1 vers 18 Och i vers 21 : "...eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom predikans dårskap frälsa dem som tro." Och i vers 23: "..vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, " 


Budskapet om en korsfäst Kristus - nu uppstånden från de döda – måste få komma till sin rätt! - - Ställ upp för nasareéns parti - Apg 24:5 !!! Säg nej till vilddjurs-staten.


2009-06-06

Adelaja om “villfarelsens makt” -

  (Detta inlägg är tillagt i efterhand  ) 


  Denna predikan har jag funnit på “Guds Ambassads” hemsida:


Varför släpper  Gud in bedrägeri, villfarelse och förförelse i församlingen?

2 Tess. 2:11 – 12 “Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
Detta är ett litet ovanligt tema, och jag erkänner att i egenskap av predikant, har jag inte ägnat särskild uppmärksamhet åt den här frågan. Det är klart att jag har hört att människor har hamnat i olika typer av villfarelse, men jag har inte studerat detta ämne noga, och har ännu mindre tänkt att Gud skulle låta villfarelsen komma, för att inte tala om att Gud själv skulle kunna sända villfarelse och förförelse över människor, t.o.m. i församlingen.