2009-06-07

Vad betyder "särskiljande kärnvärden"?


EU-parlamentets förste vice talman skriver i dagens SvD: " EU bygger på ett antal särskiljande kärnvärden, till exempel mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet, nytänkande och dialog, som alla kan hjälpa unionen igenom den svåra tid som nu råder. Dessa värden har sina rötter i vår gemensamma kulturella identitet och har skrivits in i grundfördragen." 


Betyder det att evangelium accepteras? Det evangelium som aposteln Paulus presenterar i sitt första brev till Korintierna bland annat på detta vis: "Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft." - Kap 1 vers 18 Och i vers 21 : "...eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom predikans dårskap frälsa dem som tro." Och i vers 23: "..vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, " 


Budskapet om en korsfäst Kristus - nu uppstånden från de döda – måste få komma till sin rätt! - - Ställ upp för nasareéns parti - Apg 24:5 !!! Säg nej till vilddjurs-staten.