2010-02-22

förberedelser av olycksbådande karaktär?  Förberedelserna att installera den nye, ryssvänlige ukrainske presidenten, Janukovich, skulle naturligtvis kunna orsaka att man kände sig mer optimistisk, om det inte var för en del olycksbådande trender. Också i själva Ryssland. T.ex. den förutskickade ändringen i rysk religions-lagstiftning vad det gäller missions-arbete.

   En artikel som publicerades ipå "Invictory.org" för några dagar sedan ger vissa upplysningar.
    Artikeln följer här i stora delar:


" Missions-verksamhet kommer snart att begränsas i Ryssland

'Ett lagändringsförslag har utarbetats och förberetts för att presenteras för RF:s regering , om 'att införa ändringar i den federala lagen om samvetsfrihet och religiösa organisationer', och i RF:s lagbalk om administrativa förseélser (KOAP RF)''
Om detta informeras i en press-release som myndigheten har släppt den 16:e februari, enligt vad Invictory.org skriverI denna press-release framgår också att lagändringsförslaget avser ' att genom lag bestämma begreppen för missions-verksamhet, och även att stärka begränsningarna för de religiösa sammanslutningarna att utföra missions-verksamhet bland minderåriga'.
Förutom detta innebär också förslaget en begränsning av sådan missions-verksamhet som åtföljs av erbjudanden om materiella, sociala eller andra förmåner, och som har för avsikt att dra medborgare till religiösa sammanslutningar, och även en begränsning av verksamhet på områden med objekt av religiös natur som tillhör en annan religiös sammanslutning.

Förändringar i lagstiftningen som angår religiösa organisationers missions-verksamhet har beretts av justitieministeriet på RF:s presidents uppdrag.
Som tidigare har uppmärksammats så har det dokument, vars huvudsakliga syfte är att reglera missions-verksamhet i Ryssland , väckt protester hos representanter för religiösa organisationer.

I lagförslaget så ges först en definition av mission i Ryssland som en verksamhet ' ibland personer, vilka inte är medlemmar , deltagare eller efterföljare av den aktuella religiösa sammanslutningen, med avsikt att dra in nämnda personer i den religiösa sammanslutningen, genom de religiösa sammanslutningarnas befullmäktigade personer, direkt, offentligt, med hjälp av massmedias informationer, eller genom andra lagliga medel'. Därvid kommer rätt att predika att ges endast åt ledare för religiösa organisationer, eller till personer, vilka åtnjuter ett särskilt förtroende hos sina församlingars ledare. För andra kommer det då inte att vara tillåtet att propagera religiösa ideér, medan det idag inte krävs någon tillåtelse för detta.

I dokumentet finns även en rad andra begränsningar av missions-verksamhet. Det är, t.ex. , förbjudet att predika för 'människor som har dömts för att ha uppväckt strider mellan nationaliteter eller konfessioner, eller för andra brott av extremistisk karaktär'. Man får inte missionera i närheten av 'objekt av religös natur, som tillhör någon annan religiös sammanslutning, utan skriftligt tillstånd från dess ledande organ', och inte heller i de statliga myndigheternas byggnader , ej heller på sjukhus eller i barnhem eller internatskolor utan administrationens tillåtelse.
En annan nyhet utgör förbudet mot att ' dra in minderåriga i en religiös sammanslutnings verksamhet mot deras vilja och utan föräldrarnas samtycke'; barn och unga ska inte inbjudas till gudstjänstlokaler, inte heller ska teologiska samtal föras med dem, inte heller ska de erhålla tryckt material eller audio-och video-material. För överträdelse av dessa begränsande normer påföljer i första rummet böter: på mellan två till fem tusen rubel för fysiska personer, och på mellan fem till sju tusen rubel för juridiska personer."
- - - -
 - - - -
 
( En uppföljande artikel från 20:e feb  )  " Roman Lunkin, som är direktor för
Institutet Religion och Rätt, och en tidigare medarbetare på den europeiska Ryska Forsknings-Akademien, anser, att detta förslag begränsar själva religions-friheten, och det innefattar samvets – och tros-frihet. Detta talade han om i en intervju som Invictory.org gjorde med honom: ' Efter att detta förslag har blivit antaget kan man inte längre fritt ägna sig åt predikande och missions-verksamhet, därför att var och en som vill predika måste absolut erhålla tillåtelse från den religiösa sammanslutning som han tillhör, - säger Roman Lunkin – i annat fall kommer en människa att åläggas bötes-straff, och det betyder, att friheten att predika kommer att förbjudas. Detta utgör ett brott mot samvetsfriheten , som är oundgänglig i ett demokratiskt samhälle' , - anser han. " - - - -
  - - - -    


Andra bloggar om: ,

1 kommentar:

Ludvig sa...

Det var en tråkig utveckling i Ryssland, tyvärr så märks ju sådana tendenser på fler håll.