2010-03-30

där toran möter Ordet ..

När har det någonsin fattats ivriga uttolkare av toran, av Mose lag? Sådana har funnits många, och Bibeln består i stora delar av just tolkningar av de fem första böckerna i Skriften – pentateuken = de fem Moseböckerna.
Visst kan man säga att Nya Testamentet som sådant utgör en tolkning av toran.
Men det finns ju fler sådana tolkningar, olika rabbinskolor, som överhuvudtaget inte finns med med några skrifter i de kanoniska skrifterna. Varför skulle just Jesu lära vara att föredra?Här finns ju en avgörande skillnad mellan olika former av judendom – och kristendom -  eftersom de kristna håller Jesu undervisning för att vara av avgörande betydelse. Kristus presenteras som "lagens mål" av en apostel i t.ex. Rom. 10:4.


I Psaltaren finns många exempel på ivriga strider för torans/Moselagens berättigande.
T.ex. den 119:e psalmen i Psaltaren, eller den 19:e.


Man kan titta litet på den senare, den 19:e psalmen, eftersom den som har skrivit den ägnar sig åt att omsorgsfullt sortera vad lagen innehåller:


HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen;
HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.


HERRENS befallningar äro rätta och giva glädje åt hjärtat;
HERRENS bud är klart och upplyser ögonen.


HERRENS fruktan är ren och består evinnerligen; HERRENS rätter äro sanning, allasammans rättfärdiga.


De äro dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd; de äro sötare än honung, ja, än renaste honung.
Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön. ”
v 8 – 12


En koll med några olika översättningar , samt en undersökning av de hebreiska ordens fonetiska utseénde, ger vid handen , att för denne betraktare framstår lagen i skilda ”fasetter ”, ( eller kanske "solstrålar") . Och detta mot bakgrund av den cykliska världs- eller naturordningen som skildras i de tidigare verserna, med solens uppgång och färd över himlarunden.
Denne psalmist vill ha hela lagen i all dess – ...vad ?
Jämför han nu med himlakropparnas och fr.a.  solens praktfulla resa från öst till väst, så kanske han också tänker sig något motsvarande cykliskt om själva lagen. D.v.s. vid olika tider och erfarenheter i livet så möter lagen den ödmjuke iakttagaren på olika vis.
Den 19:e psalmens författare - han vill ha lagen i hela dess ”kretslopp”.


LAGEN – toran, som helhet  - v. 8
kan utkristallisera sig i sitt tilltal, eller i sin verkan,
som


VITTNESBÖRD   - v.8


BEFALLNING   - v.9


BUD                     - v. 9


FRUKTAN         - v. 10


RÄTT – eller DOM   - v. 10


Och detta påverkar lagens hörare på något vis, i hans eller hennes innersta. Alltid på ett välgörande vis


VEDERKVICKER     - v. 8


GÖR VIS                   - v. 8


GER GLÄDJE           - v. 9


UPPLYSER                 - v. 9


utgör något som BESTÅR EVINNERLIGEN   - v. 10


VARNAR.        - v. 12
Här finns mycket att fundera på. Bara en sådan sak som förhållandet mellan
a)  befallning – och bud,
 b) vittnesbörd – och dom 
  o.s.v.


En befallning ska åtlydas. Men ett bud? Det ska också åtlydas, men framstår mer som en rekommendation, något att tänka på, och vara redo att efterkomma , när situationen infinner sig.
Budet att inte stjäla är t.ex. mer ”passivt” i vårt medvetande, om det inte föreligger någon frestelse att stjäla. När frestelsen att stjäla infinner sig, då blir detta bud aktivt, och det skyddar den som har lärt det väl från att begå en synd.
Men en befallning ska som regel efterkommas utan dröjsmål:
” ..konungens uppdrag krävde ..stor skyndsamhet” - 1 Sam. 21:8c
Den utgör iallafall ett slags dominerande motiv. Den är inte på något vis passivt eller slumrande.


Och Ordet – var kommer Han in i bilden?
Var möter toran Ordet?


I Johannes-evangeliets första kapitel, vers 17, finns ett exempel på detta möte:” ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. ”
Där möter lagen nåden. Det är en ny ”fasett”, eller "solstråle" - från vilket håll? 
Från Gud själv - med en vidare tolkning av just toran.
GENOM JESUS KRISTUS.


  "..HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära " - Ps. 84:12a


Lik ". en människoson" - Uppb. 1: 16

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: