2010-04-22

Blir Adelaja övergiven av sitt eget folk?

En allvarlig skrivelse har publicerats på minst två ryskspråkiga, kristna media- websidor - här - och - här,.
  (Nedan i svensk översättning )

Adelajas tidigare vapendragare träder fram med ett öppet uttalande
Pastorer och andra, som har lämnat ”Guds Ambassads” ledarstab, har trätt fram med en öppen hänvändelse till ledare för evangeliskt kristna församlingar i Ukraina, och även till hela den internationella kristenheten, med uppgifter om pastor Sunday Adelajas verksamhet – detta enligt vad Ukrainas Inter-Ekklesiala Råds press-center meddelar. Hela texten följer nedan:
Kära församlingsföreståndare, pastorer, församlingstjänare, bröder och systrar i Herren Jesus Kristus.
Vi, en grupp av församlingsarbetare – pastorer, församlingstjänare och församlings-medlemmar, vilka har gått ut ifrån ”Guds Välsignade Rikes Ambassad för alla nationer ” (hädanefter: ”Guds Ambassad”) , VÄNDER OSS till den ukrainska och internationella kristenheten med avsikt att inifrån avslöja sanningen om förste pastorns och grundarens för ”Guds Ambassads”, Sunday Adelaja´s , verksamhet.
För det första så vill vi säga, att under de första åren av sitt arbete så var Sunday Adelaja verkligen en nitisk helöverlåten evangeliets tjänare. Under 16 års tjänst för ”Guds Ambassad” ( som mellan 1994 – 2002 hette ”Trons Ord”) som utförts av denna församlings medlemmar och av Sunday Adelaja personligen, har en enorm insats gjorts i fråga om andligt- upplysande och socalt – rehabiliterande arbete i Ukraina och i många andra länder i världen. Och intill denna dag fortsätter många fina pastorer och församlingstjänare i ”Guds Ambassad” att tjäna , vilka är hängivna saken – en andlig väckelse i Ukraina.
Men, med stor sorg måste vi konstatera det faktum, att många av ”Guds Ambassads” förste pastors, Sunday Adelajas, handlingar den senaste tiden inte har överensstämt med Den Heliga Skrift och Ukrainas lagar, nämligen:
    1) Sunday Adelaja har verkligen, genom sin undervisning, sina uttalanden och handlingar, skapat en gynnsam atmosfär i «Guds Ambassad» för att finansiella strukturer ska ha kunnat tränga in ( handelsbolagen «Kings Kapital», «Leone Bank», det enskilda företaget «Grant», den struktur som har skapats av Hanna Kisel , och andra), vilkas verksamhet har resulterat i att tusentals människor har drabbats, många av dem hotas förlora sina bostäder, och de befinner sig i ytterst svåra, andliga, moraliskt-psykologiska och materiella omständigheter. Det är redan faktum att det finns delägare som har drabbats som har begått självmord. Sunday Adelaja, som äger ett enormt förtroendekapital från medlemmarna i «Guds Ambassad» har många gånger utnyttjat församlingens talarstol till att göra reklam för bolaget «Kings Kapital» , han har personligen garanterat dess pålitlighet och goda ställning, och han har vid upprepade tillfällen stått på talarscenen och personligen uppmanat människor att ta lån på sina bostäder och lägga pengarna i «Kings Kapital». Och medan han hade informationer om sakernas verkliga tillstånd i bolaget «Kings Kapital» ( som inte var i stånd att betala ut procent på gjorda insatser), förvarnade han ändå inte folk om detta, utan fortsatte iallafall att göra reklam för detta bolag vid centrala gudstjänst-tillfällen. Idag säger han öppet, att han :».. inte har något att göra med bolaget 'Kings kapitals' verksamhet (grundande), ej heller till dess ledning, inte heller till dess finanser», vilket är uppenbar osanning. Och den undersökning som har utförts av Ukrainas inrikesministerium har framfört anklagelser mot Sunday Adelaja om bedrägeri i särskilt omfattande skala ( enligt artikel 190, fjärde punkten i Ukrainas brotts-balk ).
2) Allt vad Sunday Adelaja gör idag är inriktat på att skydda sitt eget goda rykte, och inte de drabbade delägarnas intressen – som är medlemmar av «Guds Ambassad» ( de drabbade människorna har tvärtom anklagats för snikenhet) , vilket fullständigt talar mot det bibliska mönstret för herdeskap ( Hes. 34:2 – 4, Joh. 10:11 – 12, 1 Petr. 5:2-3) .

3) Sunday Adelaja har lett verksamheten i församlingen «Guds Ambassad» in i ett omåttligt politiserande, och ett användande av församlingens medlemmar som en resurs för att stödja bestämda, politiska krafter. Därvid tar Sunday Adelaja öppet , i gudstjänster och genom media, sin tillflykt till och åberopar några kända politikers namn, och talar också ofta om, att brottmålet mot honom snart kommer att läggas ned, eftersom han har en överenskommelse med dem som innehar den verkställande makten i Ukraina.
    4) Sunday Adelaja har fabricerat en myt om ett politiskt beställningsarbete mot hans person, och har brukat sig av metoder som att manipulera och förvränga informationer i media, med avsikt att rättfärdiga sig själv och höja sin status internationellt. 
     5) I ledandet av församlingen har Sunday Adelaja gått så långt att han har skapat en kult omkring sin egen person , och har använt sig av metoder som en auktoritär ledarstil, manipulation och skrämseltaktik mot församlingsarbetare, som inte ställer upp på hans politik
    6) Sunday Adelaja tar inte alls sina medtjänares synpunkter i beaktande, inte heller deras som är verksamma i andra församlingar. Olika församlingsarbetare har vid upprepade tillfällen gjort honom uppmärksam på de avvikelser som han har tillåtit ( särskilt när det gäller frågor om läran och om finanser) , men detta har han ignorerat. Som ett resultat har ledare för de evangeliskt kristna församlingarna i Ukraina gjort ett öppet uttalande den 29 december år 2008, som fått utrymme i media, där de beslutsamt har fördömt Sunday Adelajas verksamhet, och uppmanat den kristna världen att ta avstånd från honom. 
    7) Från dess grundande och intill denna dag har det i «Guds Ambassads» möten fortlöpande tagits upp offer för att bygga ett ukrainskt andligt-kulturellt center ( UDKTs) . För detta ändamål har det inte bara vid enstaka tillfällen används andligt-psykologiska metoder för att utöva påtryckningar och tvång, när man aktivt har stött på församlingar och enskilda med krav att göra löftes-offer och offra stora summor för byggnadsarbetet (ibland har det rört sig om flera tusen dollar från en enda person) . Men hitintills har arbetet på UDKTs inte påbörjats , och medlemmar i «Guds Ambassads» Apostoliska och Andliga Råd har inte fått informationer om vare sig summor eller plats där alla dessa insamlade medel finns, eftersom «Guds Ambassads» finansplan sköts av Sunday Adelaja själv. Genom denna verksamhet har Sunday Adelaja diskrediterat «Guds Ambassads» verksamhet och hela den evangeliska (protestantiska) kristenheten i de ukrainska myndigheternas och allmänhets ögon. Idag har många församlingar och församlingsarbetare redan trätt ut ur «Guds Ambassads» ledarstab, eller har de blivit djupt besvikna och står i begrepp att fatta detta beslut.
Vi , som församlingsarbetare, troende och gudfruktiga människor, vill inte avsäga oss vårt ansvar, utan beklagar djupt och GÖR SINNESÄNDRING med anledning av vad som har skett i «Guds Ambassad». Vi ber alla bröder och systrar i de kristna församlingarna i Ukraina och över hela världen att be för människor, vilka har drabbats olyckligt av bolagets «Kings Kapitals» och andra finansiella strukturers verksamhet , och även för ett andligt helande av medlemmar i «Guds Ambassad» och en värdig frukt av Sunday Adelajas omvändelse.

Hänvändelsen har undertecknats av:
Medlemmar ur «Guds Ambassads» Apostoliska Råd :
1 Vladimir Dzuba
2 Alexandr Dzuba
3 Galina Korobka
4 Pavel Fjodorov
Pastorer från «Guds Ambassads» församlingar:
1 Igor Tomchenko
2 Vitalij Mironov
3 Svetlana Mironova
4 Gennadij Grigorjan
5 Anna Grigorjan
6 Bogdan Mudrijevskij
7 Irina Garbar
8 Irina Chrejtjik
9 Olga Kovratovskaja
10 Dmitrij Zaitsev
11 Andrej Goncharuk
12 Pjotr Pustovit

- - -

OBS! DN: "..lättare att bli manipulerad än vad folk tror" .
 Är Livets Ord i Sverige en sekt? Det finns olika uppfattningar om det. Är man inte klar över den saken, kan man läsa kommentarerna till den länkade DN-artikeln./


Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: