2009-06-06

Adelaja om “villfarelsens makt” -

  (Detta inlägg är tillagt i efterhand  ) 


  Denna predikan har jag funnit på “Guds Ambassads” hemsida:


Varför släpper  Gud in bedrägeri, villfarelse och förförelse i församlingen?

2 Tess. 2:11 – 12 “Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
Detta är ett litet ovanligt tema, och jag erkänner att i egenskap av predikant, har jag inte ägnat särskild uppmärksamhet åt den här frågan. Det är klart att jag har hört att människor har hamnat i olika typer av villfarelse, men jag har inte studerat detta ämne noga, och har ännu mindre tänkt att Gud skulle låta villfarelsen komma, för att inte tala om att Gud själv skulle kunna sända villfarelse och förförelse över människor, t.o.m. i församlingen.


När min blick föll på det citerade stället i Den Heliga Skrift, så fick jag omedelbart svar på alla de frågor som intresserade mig. Tänk er, att det är skrivet, att Gud sände över dem villfarelsens makt. D.v.s. Gud tillåter i vissa fall, och t.o.m. sänder villfarelse till troende människor. För mig vart det ytterst angeläget att förstå vad det är som sker, särskilt efter händelserna omkring “Kings Kapital” och i samband med den annalkande krisen.
Lögnen består i att det påstås att jag skickade människor till “Kings Kapital” för att kontrollera deras verksamhet, vilka sedan samlade ihop pengar och gav mig en del av dessa. Och ingen är inte ens intresserad av att höra hur det verkligen gick till. Det är ett bedrövligt faktum att vissa personer trodde på denna villfarelse och vart orubbligt övertygade om det. Det som för mig är den största gåtan, det är att personer som kände mig, kunde tro på denna lögn? Varför vill de inte ens lyssna till min synpunkt? Nu har allt blivit klart för mig.
Gud kom till mig häromdagen och gav mig detta ställe i Skriften, och Han påminde också då om att Han redan hade förvarnat oss om allt: i den yttersta tiden kommer en sådan bedrägeriets och villfarelsens makt. Matt. 24:4 “ Då svarade Jesus och sade till dem: 'Sen till, att ingen förvillar eder..'” , detta talar direkt om, att Jesus ständigt och jämt förvarnade sina lärjungar, att lögnens och bedrägeriets kraft blir så stor , att t.o.m. de utvalda blir förförda och faller bort från församlingen. Jag tänker ständigt på hur många de är som redan har avfallit från Gud och församlingen, och då också oåterkalleligen. En del av dem kommer också till helvetet, eftersom de trodde på denna lögn och förvillelse.
2 Tess. 2:11 – 12 “Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
Vi ser att Gud tillåter villfarelse, bedrägeri och förförelse i vissa situationer , och Han kan därvid t.o.m. själv sända dessa villfarelser. Men hur kommer det sig, att den kärleksfulle Guden kan tillåta sådant? Denna sanning är ofattbar för det mänskliga förståndet. Men Gud har svarat mig helt konkret på denna fråga, och jag har förstått, att hela församlingen behöver denna predikan.
Så huvudfrågan här är den: Varför sänder Gud villfarelsens och bedrägeriets makt?
2 Tess. 2: 10, 12 “ med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.... för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. “
Det första som vi måste veta, det är att villfarelsen och förförelsen kommer först och främst till dem, vilka inte hade ett riktigt förhållande till sanningen. 10:e versen säger :”.. därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum”. De kanske hörde och bekände sanningen, men de hade ingen kärlek till den. Den 12:e versen utgör en bekräftelse på det: “ för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. “ Det är bara Gud som ser vårt förhållande till sanningen och djupet av vårt hjärta, och för att uppenbara våra hjärtans tillstånd kan Han tillåta villfarelse och förförelse, bedrägeri och lögn i våra liv. Ibland är vi bara inte i stånd att fatta vad det är som äger rum i våra hjärtan, eller i vilken omfattning vi har trott och älskat sanningen. Men tack vare dessa villfarelser och förförelser avslöjas hemliga tankar i människornas hjärtan, och deras själs-tillstånd.
Så låt oss lägga ihop detta. Gud tillåter villfarelsens, bedrägeriets och förförelsens makt, för att avslöja fördolda tankar i människohjärtat , och för att visa , hurudant hennes förhållande till sanningen i själva verket är och hur mycket hon älskar sanningen och förmår att hålla fast vid den. Det är den första orsaken varför Gud tillåter sådant.
Den andra orsaken varför Gud tillåter förförelse är att Han vill rena oss. Johannes 15:1-2 “ Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt. “
Här talas det om att Gud renar dem som bär frukt, för att det ska komma ännu mer frukt, och de som inte bär någon frukt, de blir borthuggna. Absolut alla, de som bär frukt, och de som inte bär någon frukt, måste gå igenom bestämda prövningar. Och emellanåt kommer dessa prövningar genom villfarelsens makt. Samma typ av information, lögn och bedrägeri, attackerar absolut alla, men i detta bedrägeri hamnar bara de som hade någon slags osanningens, lögnens och bedrägeriets säd i sina hjärtan.
Den tredje orsaken varför Gud tillåter förförelse är för att rena församlingen. Och detta är för Honom mycket viktigt. Gud vill rena sin församling, efter att ha avlägsnat varje tillsats , för att församlingen ska bära mer frukt. Gud vill avslöja vars och ens hjärtas hemliga önskan genom denna makt. Det är olika människor som omger oss, och vi vet inget om deras verkliga önskningar , tankar, deras hjärtas inställning, då och då är detta delvis fördolt för dem själva. Men tack vare dessa krafter blir det omedelbart begripligt, vad människan i själva verket är för en, och därvid har det ingen betydelse om hon är aktiv eller ej , om hon tjänar i församlingen eller ej, eller hur länge hon har kommit till mötena.
På det viset är förförelsens och villfarelsens makt viktig, först och främst för att rena församlingen, och för dens skull att vi ska förstå vem som är vem. Det är bara de som bär på dolda motiv i sina hjärtan som faller offer för denna makts inflytande.
Alltså, vilka är det som faller offer för villfarelsens makt? Hitills har jag talat om orsaker till varför Gud tillåter villfarelsens makt. Och nu vill jag tala om vilka som kan falla offer för villfarelse och lögn:
  1. Enligt 2 Tess. 2:10 “ med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta” - det är de som inte har älskat sanningen helt och fullt.
  2. Enligt 2 Tess. 2: 12 “ för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. “ - det är dem, som har funnit behag i orättfärdigheten (eller: “älskat osanningen”) . Det finns en bestämd grupp av människor , som är så pass förblindade av osanning och orenhet, att de inte själva märker det. Människor som livnär sig av kärlek till och tillfredsställelse genom osanning och orenhet faller lätt offer för villfarelsens makt. Det finns inget som stoppar dem, när någon kommer till dem med ett förslag att förråda någon eller att gå emot samvetet för att uppnå något eget, själviskt mål. Att komma upp på karriär-stegen är mycket viktigare för dem, än deras principer.
 3.  Enligt Daniel 11:32 “ Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut. “ - Det är dem, som handlar i strid mot förbundet, d.v.s. människor som inte förmår att vara trogna intill änden.

Vad är då “förbundet”? För människor, vilka befinner sig i förbundet, är det bättre att dö, än att förråda varandra ( alla vi som tror befinner oss ju i Kristi förbund) . De ingick ju förbund för att de inte skulle förråda.En människa som inte är trogen förbundet intill änden utan som är i stånd att bryta det, faller lätt offer för villfarelsens och lögnens makt. Ett exempel på detta är Juda, som förråde Jesus, och Absalom, som förrådde sin far, David. När sådana människor möter en möjlighet att få något för egen del, då glömmer de alldeles bort sitt ingångna förbund och ger sig in på kompromisser med sitt samvete. D.v.s. om det stannar kvar något av trolöshetens säd i er, så finns det en fara att hamna i villfarelse.

    4. . Enligt Titus 1:15 “ Allt är rent för dem som äro rena; men för de orena och otrogna är intet rent, utan hos dem äro både förstånd och samvete orenade. “ - detta är människor som av sig själva dömer andra människor. Jag har förstått saken så, att människor som har trott att pastor Sunday är i stånd att bedraga och stjäla från folk, det är snarare så att dessa människor själva är i stånd till dylika handlingar. Det som finns i hjärtat hos en person, och det sätt som han för sig på, det är vad han också förväntar sig ska finnas hos andra. Därför är allt rent för den rene, men för den orene är allt oren

   5. .  Enligt Hebreérbrevet 3:13 “ utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga. “ - hemlig synd hos en människa gör henne såpass svag , att hon inte förmår stå emot lögn och villfarelse. Därför faller de också i lögnens förförelse.

     6..  Enligt Efesierbrevet 4:14 “ så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. “ - en naiv och enkel person kan också hamna under inflytandet från förförelsens ande. Andra kan föra in honom i villfarelse på grund av att han är naiv och tror allt.

Det finns ytterligare en fråga, som vi borde gå igenom: hur känner man igen lögnens villfarelsens och förförelsens kraft, och hur kan man undkomma detta?

  1. Låt oss titta på Romarbrevet 16:17 – 18 “ Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem. Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan. “
    Villfarelsen skapar alltid splittring. Och om ni möter någon som är i stånd att splittra församlingen och Kristi kropp, så är det det första tecknet på att detta är det slaget av människor som man måste undvika. Jag har hört att vissa församlingsföreståndare och församlingstjänare på allt vis har försökt övertyga människor att lämna “Guds Ambassad”, och att komma över till dem eller till anra församlingar, och på just det viset splittrar de Kristi kropp. Det är mycket lättare att bryta ned än att bygga upp. Där man bygger upp , där är Gud, och där man river ned – där hörs redan första signalen om att man måste fly bort. Det är därför det står skrivet: “ hava akt på dem som vålla tvedräkt”

  2. Man måste se upp också med dem som skapar frestelser, genom att lägga ut stötestenar. Kan ni tänka er, att några predikanter utnyttjar sina talarstolar för att belysa pastor Sundays och “Guds Ambassads” predikningar, och förklarar varför man måste be mot denne pastor och lämna denna församling. Allt detta görs med endast ett syfte: för att de troende ska stöta sig och slutgiltigt förlora sin tro. Det finns också folk som kommer till församlingen eller ringer församlings-medlemmar för att övertyga dem om deras pastors ohederlighet, för att dessa i sin tur ska stöta sig på sin pastor och på församlingen. Bibeln säger att man måste se upp med sådana människor.

  3. Man måste också se upp med dem som söker sitt eget. Om vi ser att en människa söker sitt eget, då måste man hålla sig långt ifrån honom, för att han inte ska förleda oss.

  4. Romarbrevet 16:18 “ Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.” Det finns folk som bedrager genom sitt vackra tal och sin vänlighet, medan de övertygar sina medmänniskor med lögnen. Var därför försiktiga och håll er borta från sådana människor. Allt som de är i stånd till, det är att attackera andra med orden. Låt oss därför se mer på människors gärningar, och inte på deras ord. Om någon kritiserar andra, så låt honom visa vilken frukt han bär, för Jesus sade: “ Av deras frukt ska ni känna dem”.

  5. 2 Tim. 3:12 – 14 “ Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse. Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade. Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det, “ Man måste se upp med människor som fruktar för förföljelse. Om människor fruktar för förföljelse så betyder det att det hos dem finns någon orenhet eller några dolda avsikter. Det finns dem, som p.g.a. förföljelse eller tryck mot församlingen har upphört att komma till mötena eller som har gått över till någon annan församling. Fruktan för förföljelse är redan det ett tecken på att de kan bli bedragna av villfarelsens ande. Om en människa har det rätt ställt, då har han ingenting att frukta men är redo att utså vilken förföljelse som helst.

  6. 2 Tim. 3:12 “ Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse “ Det finns också människor som utgör “förlorade får” , och som börjar övertyga andra genom att så tvivel i deras sinnen. För sådana måste man också ta sig till vara.
1 Petr. 4:17 “ Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium?
Detta är också domen. En bekräftelse på det är att människor faller offer för denna villfarelsens makt. Må Herren bevara och beskydda oss alla från denna makt i Jesu Kristi Namn!
Må Herren välsigna er!

Inga kommentarer: