2010-08-27

Jesu bror

 - -

 
Jag kan vare sig erinra mig eller finna någonstans att Herren Jesus någonsin förde på tal hur Gud, enligt 1 Mos. 22:a kapitlet, befallde Abraham att frambära Isak såsom offer.
  Däremot påminde Herren om ett ställe hos profeten Hosea: " Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. " - Hos. 6:6, jmfr Matt. 9:13


   En tidig liberalteolog skulle kanske kunna ta fasta på detta, och förklara att kapitel 22 i Första Mosebok - tillsammans med en hel del övrigt i Bibeln -  definitivt tillhör de värsta kvarlämningarna av gamla tiders religiösa vanföreställningar, och rätteligen borde placeras någonstans på "historiens sophög".
 - -
   Men Kristi apostlar var tydligen inga liberal-teologer.
 - -
    En sådan var t.ex. inte Jakob, "Herrens broder". Med sin stora insikt i Skriften fattar han så småningom pennan och skriver, obevekt av brodern Jesus, om tron: " Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret? Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad..."  - Jak. 2:21 - 22
  Är inte denne Jakob ett stort föredöme för oss genom sin förmåga att inte ens låta den fysiska  Jesus-gestalten, i hela dess fantastiska framträdande, utgöra en frestelse att avvika från Ordet?
 - -
  Varnade inte Jesus själv för risken att missbedöma meningen med hans framträdande:
  " ..många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och: 'Tiden är nära'. Men följen dem icke." ?
               - -            
                                                                         
    Skrev Ordets bror.


                                                                                                                                         - - -

Inga kommentarer: