2010-10-29

Kristian Westergårds dröm: arvet från president Sukarno


Summary Source: This picture of Soekarno is a ...Image via Wikipedia
Förre indonesiske presidenten Sukarno

Att förskingra 26.000.000;- kronor som har anförtrotts en av godtrogna, religiösa människor.
   Vad utgjorde själva grundfelet i den s.k. "frikyrkoprofilen", alias Kristian Westergårds, tillvägagångssätt?

     Blogred. grunnade litet på det efter att ha hört  om  bedrägeri-domen igår i Uppsala tingsrätt,  mot Westergård.
  Det måste väl ändå ha varit finanskrisen som orsakade att det föll ett delvis nytt ljus över annars fullt rimliga planer för att praktiskt och ekonomiskt hjälpa missionerande kristna, -  vilket, av allt att döma, var en uttalad avsikt?   Nej - har någon hört om arvet från president Sukarno?
  Jag citerar något ur domsskälen i den offentligt avkunnade, och offentligt tillgängliga, domen. Enligt denna finns det, bland andra uppse'endeväckande omständigheter, en raffinerad beståndsdel i bedrägeriet. Den består i Westergårds skröna om en person från ett centraleuropeiskt land som här kallas för XXXXX: 
  
  " ...XXXXX har av Kristian Westergård påståtts vara förvaltare av/ förmånstagare till
ett påstått arv efter f.d. presidenten Sukarno. Arvet skall, enligt handlingar som
påträffats hos Kristian Westergård, ha bestått i guld- och banktillgodohavanden som
stammat från levande och döda statsöverhuvuden såsom Kung Carl Gustav och
Mao Tse Tung. Redan detta gör att uppgifterna om arvet framstår som en
fantasiprodukt. Påståendet att  XXXXX därigenom skulle utgöra säkerhet för
investerarnas medel lämnas utan avseende. Under år 2007 har  XXXXX
garanterat Kristian Westergård betalning om 3 000 000 USD. Även denna påstådda
säkerhet har varit kopplad till det påstådda arvet efter Sukarno i det att det avsåg
tillgång till Mao Tse Tungs medel. Omständigheterna kring XXXXX påstådda tillgångar har varit av sådan karaktär att det framstår som helt ofattbart att
Kristian Westergård skulle kunna lägga dessa till grund för uppfattningen att XXXXX kunde garantera hans åtaganden gentemot investerarna, så mycket mer
som Kristian Westergård, uppenbarligen med medel från investerarna, måst bidra
till XXXXXs och denne närståendes levnadsomkostnader...."

-
 Ett bedrägeri i världsskala, m.a.o.
  
  
Affärsvärlden,SVT, 
Bloggar 1
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: