2010-11-30

Koranen

Efter att under några dagar i följd ha läst igenom 25 av Koranens 114 suror ganska noga, i flera olika översättningar och på fyra olika europeiska språk, kastade jag ner dessa rader, mer eller mindre spontant:
Även i Bibeln finns klara besked om att göra bilder av Gud. Enligt Mose lag är det förbjudet:Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
                                                                                                   2 Mos. 20:4 - 6


Om det handlar om bilden av Gud, så var det den man inte skulle göra sig.
När jag läser Koranen så finner jag att Koranen hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar saker och ting om Gud, som jag är benägen att hålla med om. Men minst lika mycket hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar Koranen det som jag inte på några villkor kan instämma i.

2010-11-26

farhågor för facebook

  Under den senaste veckan har jag sett åtminstone två artiklar i media som uttrycker allvarliga farhågor för vart sociala media som facebook leder. Det talas rentav om att att bli en “digital slav” – E 24, eller om att “bli förkrympt” - DN .

     För c:a tio år sedan, då jag redan var en aktiv brukare av internet, och hade gjort några erfarenheter på den globala arena som nätet erbjuder, uppsnappade jag olika omdömen. Det var både entusiastiska och reserverade som reagerade på vad som utgör bakgrunden till “Facebook” m.fl.  

    I ett radioprogram - ett reportage från ett stort tyskt media-företag - hade man tydligen smakat sötman av “den ultimata valfrihetens paradis”.
       Men författaren Jonathan Franze’n suckade över “en kommersialiserad, medicinerad, totalitär modernitet”.
    Och den ukrainske politikern Alexandr Tjutjinev anade ”en socialt adopterad totalitarism”
- -
  Enligt “TechCrunch.com” har Facebook i dagarna fått klartecken att på vissa villkor varumärksskydda själva ordet “face”.  
Är det verkligen ett totalitärt bygge som skymtar i cyberrymden?

Bloggar 1

Se även Sydsvenskan, Resume’Andra bloggar om: ,

2010-11-25

Är yttrandefriheten tråkig?Intresset för yttrandefriheten hos delar av såväl maktens folk som  bland opinionsbildare lämnar nog en hel del  övrigt att önska.

Jag tänker på några saker, men särskilt en. 
  Under 2000-årens första decennium har människor i vårt land sett ett ganska kontroversiellt exempel på vad kampen omkring rätten till yttrandefrihet innebär. Det är målet mot Åke Green, en pingstpastor från Öland vars predikan om homosexualitet kom att tilldra sig internationell uppmärksamhet.
Målet gick genom samtliga tre rätts-instanser från tingsrätt till HD under 2004 – 2005. Och i dagarna för fem år sedan kom en friande dom i HD

2010-11-19

Gudom i tält

Stefan Ketriel Blads besök, och debatten som hölls i korskyrkan i Uppsala i söndags kväll ( video-upptagning av samtalet finns här ) har iallfall förorsakat att många vill komma underfund med budskapet om Jesus. Handlar inte detta om samtal om det mest väsentliga? Något som en insändare i Dagen anser saknas.
Blad har kastat fram ett antal frågor i form av en kommentar till debatter som förs vidare på både Aletheia- bloggen och Haggaj's blogg. Jag avser att behandla de flesta av de frågorna här nedan:

Vilka var de turer som stegen, orden och tankarna tog för att man så småningom skulle höra de kristna tala om “Christos Pantokrator”, d.v.s. Kristus den Allsmäktige, Kristus som Gud?
- -
christos pantokrator (Bilden: Christos Pantokrator – blev han p.g.a. prästernas predikningar under de första århundradenas gång alldeles för tung och sträng i människornas ögon, och fjärmade sig så alldeles från det tjänarideal han ursprungligen kom för att upprätta, att själva medlar-rollen fördunklades? Nya medlare krävdes: sådana som helgonen och Maria ..)
- -

2010-11-16

Gert Gelotte och Job


  På GP:s ledarsida blir Gert Gelotte närapå lyrisk i sin artikel om "..de som byggde landet
  
Jag kommer att tänka på ett ställe i Jobs bok:"Jag vill kungöra dig något, så hör nu mig; det som jag har skådat vill jag förtälja, vad visa män hava gjort kunnigt, lagt fram såsom ett arv ifrån sina fäder, ifrån dem som allena fingo landet till gåva.." - Job. 15: 17 - 19 

  Mina tankar går till de första, de som kom när inga andra var i landet . Men både Gelotte och Job glömmer att nämna om de homosexuella. HBT-folket som det heter numera. 
De var ju också med. Annars skulle väl inte Sveriges lagstiftning ha skrivits om till att omfatta en "könsneutral äktenskapslagstiftning" . Och den kyrkliga vigselordningen skulle inte ha anpassats därefter.

  Oh, hur föga fattar vi att vi numera borde hedra våra första homosexuella föräldrar! 

 

2010-11-15

nisseaner och messianer

På söndag-kvällen den 14/11 hölls alltså ett samtal i korskyrkan i Uppsala.
       Stefan Gustavsson från Credo-akademien, och Stefan Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom fick först 20 minuter var för att utveckla sin syn  på vad som enligt  inledaren skulle handla om "JHWH - den evige Guden och treenighets-läran". Sedan fick de ytterligare 15 minuter var . Och i det tredje varvet fick de tio minuter var.
- - 
Stefan Gustavsson respektive Stefan Blad
  Efter det framträdde en panel på tre personer som fick tillfälle att framföra sina synpunkter och ställa frågor.
  Det hela pågick i tre timmar, och under tiden för samtalet gjordes en del ytterst komplexa ansatser att komma till rätta med en del av Skriftens och de fornkyrkliga trosbekännelsernas både dunkla och distinkta besked om Gud.2010-11-12

Sharons koma - dess profetiska innebörd?   Israels tidigare premiär-minister, Ariel Sharon, har inom några veckor legat i koma i hela fem (5) år.  / DN, Dagen, Haaretz /
    Detta hör inte till vanligheterna. 

  I Bibeln kan man läsa om olika slags sömn eller koma-liknande tillstånd.
   En tung sömn föll på Abraham, enligt 1 Mos. kap. 15:12, liksom det hade skett tidigare en gång med Adam - 1 Mos. 2:21
 Sådana tillstånd kan alltså föregå stora händelser.

   Ja, "tiden kommer snart, med alla profetsynernas fullbordan."  - Hes. 12:23

- - 

2010-11-09

Ulf Ekmans nya kläder

       Jag vet inte hur många gånger under årens lopp, som jag har hört, eller läst, att någon har påmint om H.C. Andersens saga om “Kejsarens nya kläder” , i samband med att man har analyserat framgångs-teologien.
- - 


Ледяев,_А
- - 
Bilden:  Inte Ulf Ekman , men Alexej Ledjaev i Riga, Lettland – sedan flera år i konflikt med Ulf Ekman.            I öst-Europa har dock Ekman gjort intryck i vissa kretsar. På web-konferenser med olika pastorer och predikanter av trosrörelse-snitt, vilka har arrangerats av “Invictory.org”  -  ett ryskspråkigt,kristet media-företag som är ett syster-företag till “Christian Telegraph”  -  blir frågan om hur dessa trospredikanter i öst förhåller sig till Ulf Ekman i Sverige förr eller senare ställd. En del vill gärna “pälsa på” Ulf rejält med beröm. Men de verkar inte ha mycket annat att erbjuda honom än de “gamla nya kläderna”. Frågan är om han själv är särskilt tilltalad av detta numera.
   
 ( Förvarning: Ett ganska långt inlägg följer )

2010-11-08

"tre ting är mig för underbara"

Sinai PeninsulaImage via Wikipedia
Vid foten av Sinai 

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. “ - 2 Mos 20: 4

Det var i en djup konflikt med Egypten som Herren lät Israel få dessa bud.
Detta för att Israels barn inte skulle identifiera Honom med något av allt det som de tidigare hade levt i. I Egypten – med sitt religiösa system av avgudar, som hämtade förebilder från olika håll.