2010-11-19

Gudom i tält

Stefan Ketriel Blads besök, och debatten som hölls i korskyrkan i Uppsala i söndags kväll ( video-upptagning av samtalet finns här ) har iallfall förorsakat att många vill komma underfund med budskapet om Jesus. Handlar inte detta om samtal om det mest väsentliga? Något som en insändare i Dagen anser saknas.
Blad har kastat fram ett antal frågor i form av en kommentar till debatter som förs vidare på både Aletheia- bloggen och Haggaj's blogg. Jag avser att behandla de flesta av de frågorna här nedan:

Vilka var de turer som stegen, orden och tankarna tog för att man så småningom skulle höra de kristna tala om “Christos Pantokrator”, d.v.s. Kristus den Allsmäktige, Kristus som Gud?
- -
christos pantokrator (Bilden: Christos Pantokrator – blev han p.g.a. prästernas predikningar under de första århundradenas gång alldeles för tung och sträng i människornas ögon, och fjärmade sig så alldeles från det tjänarideal han ursprungligen kom för att upprätta, att själva medlar-rollen fördunklades? Nya medlare krävdes: sådana som helgonen och Maria ..)
- -
Jesus själv hade ju i sin tid betonat tjänaridealet, och han hade knutit an till en värdig tradition i Mose lag ” Israels barn äro mina tjänare “ - 3 Mos 25:55 . Det står tidigare i samma kapitel: “Ty de äro mina tjänare, som jag har fört ut ur Egyptens land; de skola icke säljas såsom man säljer trälar. Du skall icke med hårdhet bruka din makt över dem; du skall frukta din Gud.” - 3 Mos. 42 – 43
Han sa: “ I veten att de som räknas för folkens furstar uppträda mot dem såsom herrar, och att deras mäktige låta dem känna sin myndighet. Men så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare, och den som vill vara främst bland eder, han vare allas dräng. Också Människosonen har ju kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.” - Mark 10: 42 – 45
Detta var hans ärende. Därför kom han i världen, inte för sin egen skull, utan för vår skull. “En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna “ , står det i hebre'erbrevet kap. 2:7
Jesus – eller Jeshua – valde frivilligt att låta sig begränsas – bli kött. Att han inte visste exakt vilken dag han skulle återvända Matt 24:36; Mark 13:32 kanske talar om denna begränsning.
Hur kan man tro att Jeshua är en allvetande Gud när han behövde den uppenbarelse som Fadern gav honom som skildras i Uppenbarelseboken? ”Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom” (Upp 1:1a)
Det står inte att han behövde den uppenbarelsen. Det står att hans tjänare behövde den. Det är för hans tjänares skull som den uppenbarelsen har blivit given.
Hur kan en tillbedjare tillbedjas? Om Jeshua är den himmelske översteprästen som gör tjänst i det himmelska tabernaklet inför Fadern och tillber Honom dag och natt, hur kan han då vara Gud? Kan Gud tillbe Gud?
Om hans tjänst kan vi läsa i Hebr. 8:1-4 “ Men en huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen, för att göra tjänst i det allraheligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och icke någon människa. Ty var och en som bliver överstepräst tillsättes för att frambära gåvor och offer; därför måste också denne hava något att frambära. Om han nu vore på jorden, så vore han icke ens präst, då andra där finnas, som efter lagens bud hava att frambära gåvorna,..
Vilka gåvor är det Jesus frambär? Är inte det hans blod? - Hebr. 9:12 - Och inte är det väl för sin egen skull han frambär detta, utan igen för vår skull.
Han tillber inte – han tillbeds Hebr. 1:6 “Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: 'Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.'”
Men om han än skulle tillbedja, så utesluter inte det att Han själv är Gud. Visst kan Gud tillbe Gud.
Gud har ju smort Gud med glädjens olja – Ps. 45:7 – 8.
Och HERREN åkallar HERREN – 2 Mos. 34:5 “Då steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära intill honom och åkallade HERRENS namn. “
Hur kan Jeshua vara Gud när det står skrivet att han är full av en ande av fruktan för den Evige? (Jes 11:2) Kan Gud frukta sig sjäv?
Men när det står om den Anden så står det just för att beskriva vilken Ande Den Smorde är uppfylld av med avsikt att ge Den till sina tjänare. För vår skull – Apg. 1:4 - Visst kan Gud frukta sig själv. Gud hyser stor fruktan och respekt för varenda en som har om så det minsta av Guds ord i sig.
Därför visade Gud så stor respekt för Elia, när han var i grottan på berget Horeb, att Han bland alla miljontals människor lade märke till honom och steg ned till honom och frågade vad han ville. Se 1 Kon. 19:9 “ Där gick han (Elia) in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom HERRENS ord till honom; han sade till honom: 'Vad vill du här, Elia?'
Hur kan man tro att Jeshua är Gud när Bibeln vid fyra tillfällen säger att Gud inte är en människa? I 4 Mosebok 23:19 står det skrivet: Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det? (SFB)
I 1 Samuelsboken 15:29 står det skrivet: Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig.” (SFB)
I Job 9:32 står det skrivet: Ty han är ej en människa som jag, så att jag kan svara honom: ”Vi går tillsammans till rätten.” (SFB)
I Hosea 11:9 står det skrivet: Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma. (SFB)

Bibeln har på denna punkt rätt. Gud är ingen människa. Och om Han än blev människa för en liten tid, för att frälsa oss människor, så är Han det inte numera. Liksom inte heller förr, innan Han kom i världen.
Hur kan man tro att Jeshua är Gud när han själv säger till Fadern – den ende sanne Guden? (Joh 17:2)
Det vore ju väldigt illa, om det fanns någon värdig att kallas “den ende sanne Guden”, och ingen var redo att erkänna det, inte ens Han själv!!?
Hur kan man tro att Paulus tror att Jesus är Gud när han säger att vi bara har en Gud – Fadern? (1 Kor 8:6)
Paulus säger också “en enda Herre – Jesus Kristus”, och alla hans brev inleds med hälsningar om nåd och frid som kommer från ett och samma håll: Från Fadern och Sonen. Från Gud.
Kan Gud dö? Måste Gud väckas upp ur döden? Om bara det mänskliga i Jeshua dog, vart tog det gudomliga vägen när han var död?
Gud kan inte dö och behöver inte väckas upp. Men om Gud blir människa och dör för vår skull, för att befria oss från synden, då behöver Han också för vår skull väckas upp från döden. Vad det gäller det mänskliga och det Gudomliga i Jesus så tar jag mig till vara för alltför yviga spekulationer. Vem synar honom i sömmarna ostraffat?
Kan Jeshua vara Gud och samtidigt ha en Gud eftersom det står skrivet om honom ”din Gud”(Heb 1). Han säger också ”min Gud och er Gud” (Joh 20:17)
Blad säger det själv.
Hur kan Jesus vara Gud när det står skrivet att ingen har sett Gud eller kan se Gud? (1 Joh 4:12; 2 Mos 33:20)
Återigen - för vår skull. Den osynlige Guden gjorde sig synlig genom Jesus för vår skull.
Vem är det ”som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se.”? (1 Tim 6:16a) – ensam är odödlig
Det borde vara JHWH.
Hur kan man tro att Jeshua är den Evige när det står att han kommer i den Eviges Namn?
Återigen ett märkligt vittnesbörd om enheten mellan Fadern och Sonen. Också vad det gäller Jesu ärende. Jeshua  – eller Jesus kom inte i sitt eget namn. Vilket namn är då Jesu namn, vem tillhör det?
- Det tillhör Gud. Det är Guds Namn.

  Ändå kom Kristus som en tjänare, och han ville ge oss en tjänares förebild.
  Är det inte det orsaken till att han för det mesta höll en låg, verbal profil med sin egen verkliga och sanna  Gudom ?  Han ville inte “med hårdhet” bruka sin makt över någon.


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: