2010-11-08

"tre ting är mig för underbara"

Sinai PeninsulaImage via Wikipedia
Vid foten av Sinai 

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. “ - 2 Mos 20: 4

Det var i en djup konflikt med Egypten som Herren lät Israel få dessa bud.
Detta för att Israels barn inte skulle identifiera Honom med något av allt det som de tidigare hade levt i. I Egypten – med sitt religiösa system av avgudar, som hämtade förebilder från olika håll.


Ja, vid Sinai berg befann sig Israel ännu alltjämt i en akut konflikt med sina tidigare värdar. Och den konflikten var nu av inre slag – minnen, erfarenheter m.m.

Problemet med den s.k. treenighets-läran är kanske just att dessa katolska dogmer skapas samtidigt som en akut konflikt med “Egypten”, eller med världen – kosmos – håller på att mattas av.
Gud hade tagit Jesu lärjungar UT UR världen – Joh. 17:6
Till dessa lärjungar, spridda som de kom att bli över olika trakter, skrev Kristi apostlar gång på gång brev med likalydande, inledande hälsningsord:” Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.”
“Fader, Son och Ande” skrev de nicenska fäderna på 400-talet, i det första, allmänkyrkliga mötets dokument.

Gud var en, som Mose hade skrivit.
Och ändå tre, som apostlarna hade skrivit.
En Gud – tre personer.

De tio orden gör klart att HERREN Gud/”JHWH Elohim” icke är att likna vid något annat. Därför bör man inte göra något beläte eller någon bild som ska föreställa Honom. Men det är ett obestridligt faktum, att det talas om en trefald tillsammans med detta bud “Du skall inga andra gudar hava jämte mig. ” - 2 Mos. 20:3
Den finns i fortsättningen, som redan har citerats i början av detta inlägg: ”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.”

Det finns tre plan i skapelseverket: himmel, jord och hav. Och Gud visar sig vara ANTI- att människan gör sig några föreställningar om Honom som baseras på något av föremålen i något av dessa plan. Men det är tre plan.

  Och när Jesus utbrister i lovprisning i Matt. 11:25 - "Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga."- vad hade han då i tankarna?
  Han fortsätter: " Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd." v. 27

   Tänk, att det skulle bli just de "visa och kloka" som så småningom skulle lista ut det hela!
     
-x-

  Detta var min reflexion inför det att frågan om Jesu Gudom kommer att behandlas i ett samtalsforum inom kort.    Aletheia- bloggen och Haggajs blogg har tidigare informerat om detta.

Andra bloggar om:
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: