2010-12-31

"King James" 400 år - tid för omvändelse?


   I morgon (1/1 ) börjar jubelåret för King James Bibel eller Kung Jakobs Bibel , som det blir på svenska.
  "Independent" har en artikel på sin web-sida om detta idag. Ett stycke i den artikeln har händelsevis fått formen av en hel liten omvändelse-predikan för samtiden:
- - - - 
"Today it is a commonplace to note that the words and rhythms of the KJB and its source translations shape the speech of countless millions who never open a bible or enter a church. Somehow, the language of the 1611 version never falls from grace (Galatians 5.4) even if its message falls on stony ground (Mark 4.5). In a secular age where ignorance of religion goes from strength to strength (Psalms 84.7) among lovers of filthy lucre (1 Timothy 3.8) who only want to eat, drink and be merry (Luke 12.19), we know for a certainty (Joshua 23.13) that these resonant words endure as a fly in the ointment (Ecclesiastes 10.1) and a thorn in the flesh (2 Corinthians 12.7) of the powers that be (Romans 13.1). They can still set the teeth on edge (Jeremiah 31.29) of those who try to worship God and Mammon (Matthew 6.24). But does this ancient book, proof that there is no new thing under the sun (Ecclesiastes 1.9), now cast its pearls before swine (Matthew 7.6), and act as a voice crying in the wilderness (Luke 3.4) – a drop in a bucket (Isaiah 40.15) of unbelief, no longer a sign of the times (Matthew 16.3) but a verbal stumbling-block (Leviticus 19.14) or else all things to all men (1 Corinthians 9.22) while the blind lead the blind (Matthew 15.14)? "
- -
 
  I svensk översättning, kanske något i den här stilen:

       "Idag är det allmänt utbrett att notera att orden och rytmen i Kung Jakobs Bibel och dess käll-översättningar har format språket hos otaliga miljoner som aldrig vare sig har öppnat en bibel eller besökt någon gudstjänst. 
     Språket i 1611 års översättning har på något vis  aldrig fallit ur nåden (Gal. 5:4) även om dess budskap faller på stengrund ( Mark. 4:5) . I en sekulariserad tid där okunnigheten om religionen går från styrka till styrka (Ps. 84:8) ibland dem som är snikna efter slem vinning (1 Tim. 3:8) , och som bara vill äta och dricka och göra sig glada (Luk. 12:19) , vet vi förvisso ( Josua 23:13) att dess resonanta ord förblir som en giftfluga i en salvoberedares salva (Predikaren 10:1) och som en törntagg i köttet ( 2 Kor. 12:7) hos de makthavande ( Rom. 13:1). 
   De kan fortfarande ge ett styng i hjärtat ( Apg. 2:37) på dem som försöker att tjäna både Gud och Mammon ( Matt. 6:24). Bevisar inte denna urgamla bok att inget nytt sker under solen ( Pred. 1:9) , och kastar den inte numera sina pärlor för svinen ( Matt. 7:6) och verkar den inte som en röst som ropar i öknen ( Luk. 3:4 ), en droppe i ett hav av otro (Jes. 40:15) - även om  den inte längre uppfattas som ett tidens tecken ( Matt. 16:3), utan mer som en verbal stötesten (3 Mos. 19: 14), eller snarare som allting för alla ( 1 Kor. 9:22), medan en blind liksom leder en blind ( Matt. 15:14 ) ?"

 - - 

P.S.  -  Maranata-församlingen håller Bibeldagar på Bällsta Missions-center i Bromma, från första t.o.m. sjätte januari.. 
- x -


Bloggar om Bibeln: 1,2, 3, 4, 5


 


Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: