2012-08-15

Också ett krux..

 Tidningen "Izvestija" skriver om en pågående diskussion i Tjeckien, som handlar om kyrkan och det civila samhället där:

Barnbarnen får betala Vatikanen för kommunisternas ogärningar !

  Lagen om att återlämna kyrklig egendom har väckt frågor som varit bortglömda i Europa sedan medeltiden. 

   Tjeckiens största riksdagsparti – socialdemokraterna – har offentliggjort en lista med synpunkter på den antagna lagen om återlämnande av kyrklig egendom som beslagstog under kommunisternas styre i landet. Enligt denna lag är staten pliktig att återlämna fast egendom som beslagtogs såväl från den katolska kyrkan –  vilket utgör merparten av de egendomar som återlämnas till  religiösa oerganisationer  - som från ett antal judiska församlingar.  
  Det som har orsakat den största oron hos socialdemokraterna är omfattningen av den återlämnade egendomen . Det handlar uppskattningsvis om 2000 byggnader och 200.000 hektar skog och jordareal.
Saken med "Pussy Riot" har aktualiserat frågan om kyrkans band till staten.
-Denna artikel - där en religionsvetare i Moskva kommenterar -behandlar situationen i Tjeckien
  Dock är det snarare så , säger man i partiet, att påvestolen får betydligt mer. Enligt lagen ska nämligen de religiösa organisationerna återfå all den egendom som de kan bevisa att de hade äganderätt till i början av det 2:a värlsdskriget , eller då den kommunistiska diktaturen tillträdde. Men anti-klerikalerna oroar sig för att det i Vatikanens arkiv kan finnas papper på  äganderätt till ännu mer mark.   De som är motståndare till ett återlämnande är också störda av i lagen angivna summor för att kompensera religiösa organisationer, så att de kan nyttja egendom efter att den återlämnats. För detta syfte kommer det att ur statsbudgeten utges 2 miljarder tjeckiska kronor (omkring 100 miljoner US$) årligen under loppet av trettio år. 

  - Regeringen ignorerar fullständigt det faktum att denna egendom används av kyrkan först och främst för att dra in inkomster, och inte för de behov som hör samman med gudstjänsten. Och utbetalning av kompensation för att använda den vill de civila myndigheterna lägga över på nya generationer, som inte har något att göra med beslagtagandet av egendomar – sägs det i uttalandet från det socialdemokratiska partiet i Tjeckien.


  Upprinnelsen till den aktuella konflikten mellan den katolska kyrkan och de världsliga politikerna ser ordföranden för Moskva's religionsvetenskapliga förening, Ivar Maksutov, redan i upplysningstiden. Just då, hävdar experten, påbörjades sekulariseringen av samhället – då kyrkan trängdes ut ifrån alla “icke andliga” sfärer. 
  Under det tjugonde århundradet fullbordades processen, och nu söker kyrkan och samhället fredlig samexistens i en värld,där religionen siktar på  att åtminstone få tillbaka bitar av den medeltida position som gått förlorad med tidens lopp.

Kyrkan kräver vad den historiskt har vant sig vid. Och diskussionerna om ett återlämnande, det är inte en konflikt mellan tro och vetenskap, utan samhällets reaktion då den religiösa faktorns stärks.Under medeltiden, då kyrkans inflytande på alla mänskliga förhållanden utan undantag var mycket stort, så fanns det mycket bestämda regler för dess samexistens med det civila samhället. Nu finns inga sådana regler, utan båda sidor försöker att formulera dem på nytt, och därvid placerar var och en sina intressen främst, - säger Ivar Maksutov.

  Och samtidigt, fortsätter experten, kan kyrkan och samhället helt och hållet framträda som opponenter i tvister om lant-egendomar och i frågor om att dela på jord, skog och fast egendom. Påvestolen har verkligen inte bara engagerat sig i att andligt sörja för hjorden under århundradenas gång, utan har också tjänat en hel del genom att utnyttja sin omfattande egendom. 

Men de tjeckiska anti-klerikalerna är övertygade om att man nu bara bör  lämna åt kyrkan att agera i rollen som andlig mellanhand mellan de troende och högre makter.    
  
  Och särskilt nu då ekonomien inte erfar några goda tider...

-
SR, Newsmill


Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: