2013-08-20

I Ryssland bevakar man även "katolska tendenser ... "

Denna artikel , som egentligen är första delen av två, publicerades på ryska webben redan i början av Juli månad.Ulf Ekman och katolska tendenser i “Livets Ord”  och “Word of Life International”  - Del 1

2013 07 04 - av Jan Skvortsov

  Sedan publicerandet av artikeln “Svenska 'Livets Ord'-centret och konflikten i Donetsk" (översatt i stora delar till svenska på denna blogg under rubriken "Livets Ord's taktik i öst - söndra och härska !?- här)  i februari i år har det  ägt rum en rad händelser, som ger oss tillfälle att  på nytt titta på principerna för “Livets Ord” - centrets, och de med detta center samordnade organisationernas,  verksamhet, på Ulf Ekmans ekumenik och dess förhållande till de protestantiska kyrkorna/församlingarna på det post-sovjetiska territoriet. 

Litet historia

  Bibelcentret “Livets Ord” formades 1983 i Uppsala, Sverige , av Ulf Ekman. Till sin organisatoriskt-rättsliga form utgör centret en fond, vilket intill den senaste tiden har tillåtit Ulf Ekman att praktiskt taget helt själv kontrollera centret med alla dess strukturella underavdelningar ( församling, bibelskola, mission, o.s.v.) . I detta sammanhang  bör märkas, att för de flesta svenska protestanter ( baptister, pingstvänner och andra) är det karaktaristiska att , till skillnad från “Livets Ord”, ha en kollektiv form av ledarskap över församlingarnas strukturer.


"...det svenska centret"


  Under andra hälften av 80-talet började “Livets Ord” sin verksamhet på Sovjetunionens territorium. I början av 90-talet så utgjorde Tartu (Estland), S:t Peterburg och Abakan (Ryssland) “stödjepunkter” för det svenska centret på det post-sovjetiska territoriet. Något senare stärkte “Livets Ord” sin ställningi Ryssland, och flyttade sin lednings-bas till Moskva. 


 Vid mitten av 90-talet bildades Sammanslutningen av församlingar av den evangeliskt kristna tron “tros-församlingar” i Moskva med Ulf Ekman som ledare. Framöver kom denna organisation ,i samband med förändringar i Ryska Federationens lag om tros-frihet, att ingå i Allryska förenade förbundet av kristna av den evangeliska tron (pingstvänner) , som förkortas ROSChVE (ledande biskop  är Sergej Rjachovskij) . För närvarande leds Ekmans organisation av en representant (missionär) för “Livets Ord”i Ryssland – Mats-Ola Ishoel – som har ett norskt medborgarskap. Han är också president för “Livets Ords” bibelcenter i Moskva, och leder ROSChVE:s brödraråd. Mats-Ola Ishoel är faktiskt indentent för det svenska “Livets Ord” - centret på post-sovjetiskt territorium. 

 I början av 2000-talet började Ulf Ekman och “Livets Ord” att föra fram och delvis förverkliga tanken på att grunda bibel-centra (“stödjepunkter” av sitt särskilda slag) i flera städer i Ryssland, Ukraina , Armenien, Azerbadjan,indien och Israel. Detta beledsagades av ett uppbyggande av en strikt makt-vertikal, som hörde samman med att stärka inflytandet över omnämnda bibel-centra, och genom dem sedan över de lokala församlingarna. 

  I mars 2012, på “Livets Ords” första internationella kongress i Efesus (Turkiet), utropades bildandet av organisationen “Word of Life international”. (förkortas som MOSZ på ryska – på svenska WOLI) Som formella grundare av denna internationella organisation står bibel-centra från en rad post-sovjetiska republiker, men en nyckelroll i dess ledning intog det svenska “Livets Ord” - centret med Ulf Ekman i ledningen. 

 Under samma kongress talade Ulf Ekman om “Livets Ords” särskilda, s.k. DNA, som blev den ideologiska grunden för denna rörelse. I maj 2012 antogs WOLIs stadga. Här måste anmärkas, att det finns dokumenterade bevis på att organisationen “Word of Life international”, som påstås ha formats i Efesus, redan existerade minst två år innan denna kongress. 

  I slutet av maj förra året fick Ulf Ekman problem med hälsan: han kallar det själv för ett slaganfall, som har att göra med överansträngning. Som en följd av det överlämnade han en del av behörigheten att leda fonden till “Livets Ords” ledning. I mars 2013 sa Ulf Ekman under ett möte i sin hemförsamling , att från den 1:a Juni 2013 skulle uppgiften som ledande pastor för bibel-centreti Uppsala övergå till Joakim Lundqvist, men Ekman själv förblir president för WOLI (vilket inte förutses i stadgan) , han ska ägna sig åt teologi och skriva böcker. 


Ulf Ekman och katolicismen

  Ulf Ekmans intresse för katolicismen har funnits ganska länge, men mer tydligt började det visa sig under tiden för hans vistelse i Jerusalem (Israel) i början av 2000-talet: då besökte han katolska kloster och kyrkor, deltog i gudstjänster, i liturgier, och han hade kontakt med företrädare för den Romersk-katolska kyrkan som stimulerade detta intresse. 

  När han hade återvänt till Uppsala , satte Ulf Ekman igång att ha mer aktiva kontakter med representanter för den Katolska kyrkan i Sverige ochi Vatikanen. Tillsammans med detta började det att i det svenska “Livets Ord” - centret steg för steg införas yttre element i gudstjänsten, vilkas stil var klart katolsk.I predikningar började mer att betonas en uppmärksamhet på “enhet” mellan olika kristna konfessioner, på jungfru Maria, på nattvarden i en form som stod katolicismen nära, o.s.v.  I “Livets Ords” butiker dök det upp krucifix, kors,ikoner, statyetter av jungfru Maria och andra religiösa attribut, som inte är typiska för evangelisk kristendom. Detta slag av tendens medförde förlust av konfessionell identitet och ledde till religiös synkretism , det ledde till att en del av församlingsmedlemmarna i “Livets Ord” i Uppsala lämnade församlingen, och detsamma skedde även i andra församlingar som tillhörde WOLI i andra städer.  

Under 2008 – 2013 har Ulf Ekman organiserat ett antal besök i Rom för pastorer från pingst-karismatiska kyrkor från det post-sovjetiska territoriet. Det senaste besöket av det slaget ägde rum i April i år under beteckningen “Ferier i Rom”, och där deltog några tiotal pastorer från Ryska Federationen. Under tiden för besöket i Rom erbjöds, förutom utflykter längs turist-stråken, att bekanta sig med den Katolska kyrkans historia och traditioner, och även med Vatikanens officiella figurer. I programmet ingick att träffa representanter för Påvliga rådet för kristen enhet, föredrag av katolska präster, och möte med de karismatiska katolikerna, och deltagandei deras gudstjänster.


Efter det första besöket av det slaget, i november 2008, så kom det en kritisk artikel i tidskriften “Charisma”, vars innebörd var att  Ulf Ekman ville ena protestanterna “under påven i Rom”. Med sina bemötanden försökte Ulf Ekman och hans Moskva-representant Mats-Ola Ishoel att dementera den kritik som fanns i “Charisma” - artikeln. De förklarade de täta kontakterna med Vatikanen med att det utgjorde en strävan hos kristna mot enhet i Kristi Kropp, att bekanta sig med olika kristna traditioner och erfarenheter, den universella Kyrkans historia, o.s.v. Men den därpå följande händelseutvecklingen visar, att de kritiska anmärkningarna mot Ulf Ekman  med anledning av hans “hängivenhet” för katolicismen, hade skäl för sig. 

    Under de senaste åren har Ulf Ekman och representanter för det svenska “Livets Ord” - centret fört en aktiv informations-kampanj över sociala nätverk för att popularisera ikoner, krucifix, katolska ritualer, och gudstjänster på pilgrimsorter. Också i “Livets Ords” byggnad i samhället Ribbingebäck intill Uppsala kan man upptäcka ikoner på väggarna,  i en avdelning med innertak finns en stor,korsfäst Kristus med gloria runt huvudet och brinnande ljus under sig –i en sådan atmosfär är det som Ulf Ekman och hans medhjälpare undervisar pastorer från de lokala församlingarna. På Ribbingebäcks hemsida , som skapats av “Livets Ord”i reklamsyfte att nå eventuellt intresserade arrendatorer, står det:” Det stora, snidade träkorset …. ger dig en upplevelse av att vara nära Gud”. 

  Ekman själv besökte ofta Rom, innan han fick problem med hälsan, och närvarade vid påvens mässor i Vatikanen, deltog i olika konferenser, rådslag och möten, som katolikerna hade organiserat. Dragningen mot katolicism är också uppenbar i den teologi och de läror som Ulf Ekman har börjat popularisera i sina predikningar och offentliga anföranden, vilket har givit en omfattande resonans bland pastorer och teologer i själva Sverige, om vilket den ingflytelserika svenska tidningen “Dagen” inte sällan har skrivit under de senaste åren. 

  Efter att han fick problem med hälsan, har Ulf Ekman allt oftare börjat besöka katolska kloster, och deltagit i katolska kyrkans gudstjänster och liturgier. Genom sådana handlingar har hans och hans medarbetare så smått och närapå omärkligt börjat ingjuta element av katolicism i sina anhängares sinnen, genom att blanda olika konfessionella traditioner. I linje med detta bildades en “kyrklig organisation” , som är orienterad i riktning mot den romerske påven, om vilket Ulf själv har nämnt i sin artikel “Biskopsämbetet, enheten och framtiden” (Tidskriften “MM” 1/2013 ss. 12 – 15)...

...


Så långt ur artikeln av Skvortsov från början av Juli. Det mesta han behandlar här gäller just "katolska tendenser".

 I en följande artikel som publicerades den 22:a Juli, ägnar han sig framför allt åt vad han endast kort berör i denna artikel - bildandet av WOLI och antagandet av dess stadga. Världen Idag skrev om detta i Mars 2012, men antyder då bara att det finns en stadga. Stadgan, som finns utlagd på ryska på den ryska webben, söker jag förgäves efter i LO:s engelskspråkiga och svenska internet-resurser, vilket tycks tala om att den är något anpassad till Ryssland och f.d. Sovjet. 


Aletheia


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 kommentarer:

Hans Lindelöw sa...

"skökan samlar ihop sina barn" som Imsen sa i en predikan...

Hans Lindelöw sa...

ang.just livets ord, så undrar jag lite om de inte kan ha sysslat/sysslar med sk. monarch programming på sina medlemmar...?! vet ej om du har hört talas om tvillingarna Sabina o.Ursula Eriksson som bettede sig minst sagt på ett otroligt underligt sätt i England i 2008, de förklarades ha drabbats av ett sällsynt psykologist trauma, men diskussionerna om "mind control" genom ovan nämnda metod finns i bilden, de kastade sig handlöst framför bilar längs den engelska motorvägen M6 med "onormala" följder....(skickar länkar) och senare begick Sabina ett sanslöst mord på en engelsman, vars bror (Dave) tillskrev mig personligt häromveckan och påtalade (följande är EJ allmänt känt eller publicerat) att de båda systrarna tillhört någon församling här i Sverige, tyv.visste han inte vilken, men mina tankar gick direkt till LO...

Han frågade mig om vad jag ev.kunde tänkas veta om denna "monarch" programmering i Sverige, i och med att han såg (på Youtube) att jag har en kristen kanal där, och bor just i Sverige, OM du ej hört talas om dessa systrar och deras hemska gärningar, kommer du bli väldigt chockad, varning för starka scener! ville bara bolla detta med dig, OBS! eftersom du har moderation på, kanske du INTE skall publicera detta här, - här följer länkar, välsigner från Jönköping, Levi

http://www.youtube.com/watch?v=9-bIWm08eJc&feature=endscreen

http://www.youtube.com/watch?v=0xqHT2jiD6c

http://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/origins-and-techniques-of-monarch-mind-control/