2015-07-22

" ἀνάξιος " - gräsrots-protest mot "homo-hierark" i Uljanovsk

I Uljanovsk i Ryssland genomförde några lokala, ortodoxa präster och församlingsbor en  demonstration den 20 Juli. Det beror på att den rysk-ortodoxa kyrkans patriark har tillsatt en metropolit som ny biskop i deras stift, vilken av många uppfattas som homosexuell, och alltså med i den s.k. "rosa lobbyn" bland de ortodoxa biskoparna. 


Protesterande från den lokala allmänheten och ortodoxien i Uljanovsk ,
 tillsammans med prästerna  Georgij Rojtjupkin (t.v.) och Ioann Kosych 

  De båda prästerna Ioann Kosych och Georgij Rojtjupkin hade alltså redan tidigare vänt sig till stiftet med en skrivelse, där de varnar för metropolit Anastasija, och där de bland annat skriver:"Vi lever i en tid, då, enligt Frälsarens ord 'ingenting har blivit undangömt utom för att det ska bli känt och komma i dagen' " (Mark. 4:22, Luk. 8:17) …De åberopar också kyrkliga regler (den  79:e) som antogs redan vid det Allmänna kyrkomötet i Kartago på 400-talet, som föreskriver att en präst som har blivit beskylld för någon allvarlig förséelse, bör se till att rentvå sig inför församlingen inom ett år. Kan han inte det bör han  avskiljas från prästtjänsten.Både allmän och kyrklig press i Ryssland har tydligen ansträngt sig för att tysta ner denna händelse. Men några skriver. Bland andra den frimodige diakonen och bloggaren  Andrej Kurajev, som har engagerat sig en hel del frågor, bland annat den om "rosa lobbyn".

En annan blogg "anti-klerikalism", skriver:"Gay-skandalen i den Ryska ortodoxa kyrkan har nått en kulmen. Nu har församlingsbor själva börjat resa sig mot homo-hierarker. Idag mötte Uljanovsk-församlingen metropoliten Anastasija med ropen'Anaxios!' (= 'ovärdig!') . Välkomst-gudstjänsten för den kyrklige dignitären Anastasija, som skulle ha ägt rum i Spaso-Voznesonskij-katedralen, vart praktiskt taget om intet....Den kyrklige dignitären Anastasija omgavs vid ankomsten direkt av de präster som gick tillsammans med honom, och själv höll han en ikon ovanför sitt huvud, och lyckades komma in i katedralen. Men ropen upphörde inte, och en del representanter för församlingen försökte ta sig fram till metropoliten, men kosackerna som var utrustade med spön och sablar, hindrade detta på allt vis".

  En del av detta kan ses på denna video.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: