2016-04-24

Klassisk dispyt om det "europeiska huset"


<><><>

(Detta inlägg har tidigare varit utlagt på bloggen "Behemot" den 16/7 2007, men i något annorlunda utformning)

Reformationen kom att aktualisera inte bara de bortglömda sanningarna om rättfärdiggörelse genom tron , utan med reformationen kom också begrepp som t.ex.  jämlikhet och auktoritet att placeras i ett nytt ljus, dessa två stora frågor såväl i den kristna församlingens, som i hela samhällets liv!
Martin Luther och Erasmus av Rotterdam var till att börja med överens, men kom
 att bli varandras motståndare , inte minst när det gällde synen på den fria viljan

Det var ju frågan om förhållandet mellan "hela samhället" och "den kristna församlingen", som blev kritisk och laddad. Tidigare homogena katolska auktoriteter - påven och kejsaren - avvisades, och istället kom reformationens auktoriteter - Skriften, reformatorerna själva, och diverse nationella eller regionala makthavare, konungar, furstar eller råd.

 Den reformation som hade Luther och Zwingli som drivande krafter gjorde alltså en kraftig poäng av de världsliga myndigheter som rådde inom det land eller den stad där reformationen hade haft framgång, istället för att hänga fast vid påvekyrka och suverän. 
-

Kanske man kan tala om samvetets auktoritet och/eller samhällets auktoritet? Om samvetet var vilselett, och fanatiskt fixerat vid någon doktrin, som antingen var mindre väsentlig eller helt felaktig - vart ledde det?
Om det var upplyst och övertygat om väsentliga stycken i Kristi hälsosamma lära - vad innebar det?
Om samhället var kaotiskt eller ordnat, om det rådde fred och goda tider, eller brist, fattigdom, pest och allt slags nöd, vilken slags följder fick det vare sig man ansåg sig vara vägledd av Gud, eller ej? 

Vad var värt att göra, vilka risker var värda att ta?
Vad var inte värt att göra, vilka risker måste undvikas?

Problematiken kanske kan ringas in med detta tänkta meningsutbyte mellan Luther och Erasmus, vilket dock var vad deras diskussion i princip handlade om:


Erasmus av Rotterdam: "Luther, riv inte detta papistiska, europeiska hus, för följderna blir förödande".
Martin Luther : "Jag måste riva detta papistiska, europeiska hus, annars blir följderna förödande". 


Och följderna blev....

ja, man kan onekligen undra.

-
Men av vilken anledning? Därför att Luther inte fullföljde rivningsarbetet,som reformationens radikalare element påstod att han borde, men tråkigt nog försummade , att göra ? Eller för att han överhuvudtaget tog sig verket an, vilket den katolska kyrkan fördömde honom tillsammans med alla protestanter för att ha gjort?

- - - - 


Vi närmar oss 2017 - reformationens 500 - års jubileum, som också är den ryska revolutionens 100-års jubileum . Är det värt att syna idéerna?

- - 


Yle, HD, SR 
 
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: